Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Förslag om detaljplan för reningsverket återremitteras

Förslag till detaljplan för Hässleholm 89:15 med flera (Reningsverket) återremitteras till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Förslaget arbetas om

Majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar om förslaget till detaljplanen där Reningsverket i Hässleholm ligger. Vid onsdagens sammanträde beslutade nämnden att skicka tillbaka förslaget till förvaltningen för att se över frågan gällande ett yttre skyddsavstånd.


Bakgrunden till arbetet

Hässleholms Vatten AB ansökte redan 2012 om planbesked för att upprätta en detaljplan för Reningsverket i Hässleholm. Året därpå beslöt byggnadsnämnden att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag, men det var inte förrän hösten 2019 som arbetet kunde påbörjas. Det beror på att kommunen behövde vänta in att den fördjupade översiktsplanen (FÖP) vunnit laga kraft. Det är FÖP som visar hur stadens olika områden ska användas.


Därför behövs en detaljplan

Syftet med detaljplanen för reningsverket är att

  • säkerställa reningsverkets långsiktiga utveckling och funktion som samhällsviktig verksamhet
  • fastställa reningsverkets verksamhetsområde
  • möjliggöra ytor för utveckling av reningsverket
  • minimera risk för smittspridning kring reningsverket genom att bland annat fastställa skyddsavstånd.


Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

En oenig miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslutade vid sammanträdet den 24 mars att skicka tillbaka kommunens förslag till förvaltningen för omarbetning.

Ordförande Kenny Hansson (M) kommenterar beslutet:

- Inför antagandet kommer nu ett skyddsavstånd/påverkansområde om 1000 meter utredas och läggas till handlingarna som sedan alla hässleholmare och myndigheter får lämna synpunkter på. Påverkansområdet diskuterades redan under den fördjupade översiktsplanen men försvann i det sista skedet. Nu är nämndens majoritets ambition att återinföra påverkansområdet för att ta hänsyn till både utredningar som gjorts och reningsverkets framtid.

Detta händer nu

Kommunen arbetar fram ett nytt förslag och när det är klart går förslaget på nytt till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för beslut.
Om förslaget har stöd i nämnden skickas det ut på samråd, vilket betyder att alla som berörs av det kan lämna synpunkter.
Kommunen för dialog med de fastighetsägare som är direkt berörda av förslaget till detaljplan.
Detaljplaneärendet följer den demokratiska process som varje detaljplaneärende har fram till beslut.