Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad - förslag om medfinansiering

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-03-17:

Överenskommelse med avsiktsförklaring om utbyggnad av dubbelspår på Skånebanan, Hässleholm-Kristianstad

Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Inte minst sträckan Hässleholm-Kristianstad dras med stora kapacitetsproblem för såväl persontrafik som godstrafik. Regeringen väntas under 2022 fastställa den nationella transportplanen och då besluta vilka projekt som Trafikverket ska arbeta med under planperioden. För Region Skåne och kommunerna Hässleholm och Kristianstad är det av stor vikt att Trafikverket ges möjlighet att förstärka sträckan Hässleholm-Kristianstad längs Skånebanan. Ett förslag till överenskommelse om medfinansiering har därför tagits fram. Det är först när projektet går in i genomförandefas, efter beslut om den nationella transportplanen, som det får ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att överenskommelsen om medfinansiering av dubbelspårsutbyggnaden av Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad ska godkännas. De båda kommunerna bidrar med en medfinansiering om 25 miljoner kronor vardera medan Region Skåne bidrar med en samfinansiering om 500 miljoner kronor. Hanna Nilsson (SD) reserverade sig. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Överflyttning av ansvar för vindskydden på Hovdala

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att kultur- och fritidsnämnden från 1 januari 2021 ska ha ett sammanhållande ansvar för att utveckla kommunens arbete med friluftsliv och friluftsturism. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår i linje med detta att ansvaret, inklusive skötsel och underhåll, för anläggningen på Hovdala med vindskydden Birk, Birka och Ronja från och med den 1 juni 2021 ska ligga på kultur- och fritidsnämnden. Ansvaret flyttas därmed från miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som ledde projektet att bygga vindskydden. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Bidrag till förstudie för start av Fontänhus

Sveriges Fontänhus Riksförbund vill att Hässleholms kommun delfinansierar en förstudie för att undersöka möjligheten att starta ett fontänhus i kommunen. Fontänhus arbetar med psykosocial arbetsinriktad rehabilitering av personer som drabbats av psykisk ohälsa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 66 000 kr för att göra en förstudie, under förutsättning att resterande finansiering beviljas via Leader. Hanna Nilsson (SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.