Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Samordnad måltidsorganisation, livsmedelsförsörjning vid kris och förslag om fastighetsköp

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-02-17:

Förslag på samordnad måltidsorganisation

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att en samordnad måltidsorganisation bildas under tekniska nämnden från 1 januari 2022. En samlad organisation skapar förutsättningar för att kommunen ska producera och leverera måltider med hög kvalitet och god resurshushållning. De förvaltningar som idag har ansvar för måltider kan samtidigt fokusera på sina kärnverksamheter. Till en början kommer kostnaden för den nya organisationen att öka, genom inrättandet av en ny ledningsorganisation. Men redan från år tre kommer kostnaderna att vara neutrala, för att därefter minska. Investeringsmedel på totalt 135 mnkr ska arbetas in i budgeten för åren 2022-2027. Förslaget är att kök ställs om först när de är i behov av omfattande underhåll eller ombyggnation, och att minst ett tillagningskök ska finnas kvar i respektive kransort. Flera tillagningskök kommer att finnas i centralorten. En projektledare ska samordna arbetet med att sammanföra måltidsverksamheterna.
Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Plan för robust livsmedelsförsörjning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att en handlingsplan för robust livsmedelsförsörjning vid kris ska antas. Planen har tagits fram utifrån ett krisberedskapsperspektiv och omfattar kommunal samhällsviktig verksamhet med uppdrag att tillaga måltider till brukare och elever/barn. Planen syftar till att översiktligt redogöra för de frågeställningar som kan uppstå vid en störning i livsmedelsförsörjningen, föreslå generella åtgärder och klargöra ansvarsområden och arbetsfördelning mellan olika aktörer. En robust livsmedelsförsörjning kräver också utökad lagerhållning av livsmedel samt viss köksutrustning.

Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Förslag gällande fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7

Ärendet om ett köp av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 för 29,5 mnkr togs upp i fullmäktige i oktober 2020 och återremitterades då för vidare utredning av bland annat laglighet. Kommunledningsförvaltningen har utrett lagligheten och bedömer att det är stor risk att ett beslut att köpa fastigheten för den föreslagna köpeskillingen skulle kunna strida mot kommunallagen och därmed upphävas av domstol om det överklagas. En omständighet som talar för detta är att kommunen själv har låtit två olika institut värdera fastigheten och att dessa värderingar visat på ett värde som väsentligt understiger köpeskillingen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade dock enligt förslag från Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) att gå vidare med fastighetsköpet. Lars Johnsson (M) reserverade sig. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.