Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Strategier för kulturmiljö och naturvård på gång

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-01-20:

Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till ”Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun”. Kulturmiljöstrategierna anger riktningen för det kulturmiljöarbete som ska genomföras i kommunen fram till år 2035. De ger en samlad bild av hur kommunens kulturmiljövärden ska hanteras och visar sambanden mellan kulturarv, kulturmiljö, natur och hållbarhetsarbete. Strategierna tydliggör att kulturmiljön är viktig för kommunens attraktionskraft, liksom i bygget av ett hållbart, jämställt och tryggt samhälle.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun antas med vissa textändringar och att strategierna genomförs i den mån och takt som är möjlig i förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till ”Tre naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun”. Strategierna är en viljeinriktning inom naturvårdsområdet och omfattar hela Hässleholms kommun förutom de större tätorterna. Inom tätorterna finns grönstrategier och grönplaner som motsvarande dokument. De tre huvudstrategierna är: öka kunskap och upplevelsevärden, skydda och utveckla naturvärden, samt långsiktigt hållbar skötsel. Här lyfts naturvården fram som en viktig del i utvecklingsarbetet inom Hässleholms kommun och i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Tre naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun antas med vissa textändringar och att strategierna genomförs i den mån och takt som är möjlig i förhållande till de ekonomiska resurserna i budgeten. Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Ändrad tidpunkt för beslut om Strategisk plan med budget 2022

För att ge kommunens verksamheter bättre förutsättningar att planera och hinna ställa om beslutades för två år sedan att Strategisk plan med budget och flerårsplan ska antas i juni månad. Oron och osäkerheten är just nu stor om hur Sveriges och kommunernas ekonomier ska utveckla sig under och efter pandemin, vilket ger ett osäkert läge kring skatteintäkter och statsbidrag. Detta gör i sin tur att budgetarbetet för kommande år försvåras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår mot denna bakgrund att budgetbeslutet flyttas fram till november år 2021. Styrelsen och nämnderna föreslås samtidigt påbörja anpassningen av sin verksamhet för att hålla budgetramen för 2022-2023. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Ny taxa för utnyttjande av Hässleholms kommuns industrispår

Kommunfullmäktige beslutade 1997 att avgiften för utnyttjande av Hässleholms kommuns industrispår skulle vara 2,50 kr/ton och tillfälle. Avgiften har inte höjts sedan dess. Idag trafikeras Hässleholms industrispår av 69 vagnar och drygt 5 900 ton per år. Med dagens taxa får kommunen därmed en intäkt på knappt 15 000 kr per år. Kostnaden för anläggningen är cirka 150 000 kr per år.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att taxan ändras så att avgiften höjs till 5 kr/ton. Hanna Nilsson (SD) yrkade på oförändrad taxa och reserverade sig. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.