Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fortsatt arbete för en ny översiktsplan

Under höstens samråd kom det in många yttranden på förslaget till kommunens nya översiktsplan. Just nu pågår arbetet med att sammanställa alla inkomna synpunkter och besvara dem i en samrådsredogörelse.

Vad händer nu?

- Stort tack till dig som har bidragit med synpunkter på översiktsplanen. Synpunkterna är en viktig del i planeringen för hur vi vill att Hässleholm ska se ut och utvecklas de kommande 20 åren, säger Jessica Dahl.

När vi har besvarat synpunkterna kommer det reviderade förslaget till ny översiktsplan att skickas på utställning. Då får du återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, samt kan ta del av samrådsredogörelsen där alla tidigare inkomna synpunkter från bland annat myndigheter, politiska partier och privatpersoner finns besvarade.


Utställningsförslaget färdigställs slutligen till en antagandehandling som politikerna tar beslut om. Fram tills det att den nya översiktsplanen är antagen gäller Hässleholms kommuns översiktsplan från år 2007.


En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner.