Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fullmäktige beslutade att anta kommunstyrelsens budgetförslag med några tilläggsyrkanden

På måndagen hade kommunfullmäktige sammanträde för att besluta om den strategiska planen med övergripande mål och budget 2021. Efter en lång debatt röstades kommunstyrelsens förslag igenom, med några ändringar.

Följande ändringar gjordes efter ett tilläggsyrkande från Lars Johnsson (M):

  • För arbetsmarknadsnämnden stryks posten ”Minskning av sfi-verksamhet” om 1 300 000 kr år 2021 och posten ”Nytt tillskott” justeras till 36 700 000 kr år 2021. Totalbudgeten för nämnden förblir oförändrad.

  • Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återkomma till kommunstyrelsen med förslag om eventuellt tillskott till kultur- och fritidsnämnden med anledning av hur det framtida ungdomsarbetet kan lokaliseras.

  • Budgetposterna ”Björklunda Etapp 2” samt ”Bostadsområde i Tyringe Turbinen 1, utbyggnad” stryks från tekniska nämndens investeringsbudget.

 

Följande ändringar gjordes efter ett tilläggsyrkande från Hanna Nilsson (SD):

 

  • Omsorg på obekväm arbetstid införs i barn- och utbildningsnämndens driftbudget från och med år 2022 med 1 392 000 kr.

  • 10 miljoner år 2021 och 12 miljoner år 2022 tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för renovering av Sösdala simhall, samt att driftbudget av simhallen införs för år 2022 till kultur- och fritidsnämndens budget på 250 000 kr och ytterligare 250 000 kr år 2023, samt drift på finansförvaltningen för simhallen med 750 000 kr år 2022 och 1 500 000 tkr år 2023.

 

I övrigt antogs alltså kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.