Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-25:

Uppföljning av strategiskt näringslivsprogram

Tillväxtavdelningen har följt upp nuvarande näringslivsprogram, som antogs 2012 och reviderades 2016. Programmet syftar till att på lång sikt bidra till att öka kommunens konkurrens- och attraktionskraft. Uppföljningen har skett via dialog med berörda förvaltningar och personer. Det framkommer att kommunen har arbetat och genomfört insatser som har legat i linje med flertalet av näringslivsprogrammets mål. Samtidigt ligger uppföljningen till grund för det kommande näringslivsprogram som ska tas fram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att uppföljningen av strategiskt näringslivsprogram för Hässleholms kommun godkänns. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Motion om att inrätta en fritidsbank

Anna Wallentheim och Connie Asterman, båda (S), föreslår i en motion att kultur- och fritidsnämnden ska få i uppdrag att inrätta en fritidsbank. Fritidsbanken är en organisation som tar emot begagnad utrustning från privatpersoner, föreningar och företag och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Man kan låna allt från slalomutrustning till innebandyklubbor och tält. Vad som finns i sortimentet skiljer sig från ort till ort och beror på vad som lämnas in. Tanken är att man enkelt ska kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan kostnad. Enligt motionärerna skulle en fritidsbank innebära en satsning på både folkhälsa och miljö genom återbruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen bifalls på så sätt att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en finansierings- och organisationsmodell för fritidsbanken och föreslå placering. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Genomlysning av socialnämndens verksamhet och ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i juni om en genomlysning av socialnämndens verksamhet och ekonomi kopplat framförallt till områdena barn och unga, försörjningsstöd samt bostäder med förslag på åtgärder för att hålla budgeten. Genomlysningen har utförts av Public Partner som gav en muntlig redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 september. Nu har även en skriftlig rapport lämnats in.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att redovisningen godkänns och att synpunkterna hanteras i kommunens pågående projekt ”Ny styrmodell i Hässleholms kommun”. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.