Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Jämställdhetsplan, överföring av tätortsbidrag och planer för Åhusfältet

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03:

Jämställdhetsplan för Hässleholms kommun 2021-2025

Kommunstyrelsen beslutade 2018 att det skulle tas fram en handlingsplan för jämställdhet i Hässleholms kommun. Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet med att ta fram förslag till en lokal jämställdhetsplan för perioden 2021–2025. Planen utgår från de nationella jämställdhetspolitiska målen och omfattar målsättningar och aktiviteter i syfte att bidra till en högre grad av jämställdhet i kommunen. I första hand har planen ett medborgarperspektiv, men den innehåller även delar som omfattar ett arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv. Jämställdhetsplanen gäller för samtliga förvaltningar.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att jämställdhetsplanen antas. Hanna Nilsson (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Tätortsbidrag - överförande av medel för 2021

Under 2020 har alla tätorter som får tätortsbidrag från Hässleholms kommun tvingats ställa in många av sina aktiviteter på grund av coronapandemin. En stor del av tätortsbidragen för 2020 har därmed inte förbrukats. I riktlinjerna står det att ”Bidrag för ej genomförda aktiviteter eller arrangemang återbetalas alternativt avdrages på nästkommande års bidrag”. För att möjliggöra en långsiktig planering för administrerande föreningar och täcka eventuella ökade kostnader för nästa års arrangemang kan årets överskott dock bli en viktig förstärkning för 2021. Det är osäkert hur restriktionerna för allmänna sammankomster kommer att se ut för 2021, vilket har lett till att tätorterna har börjat tänka nytt kring hur fler aktiviteter skulle kunna genomföras på ett säkert sätt.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att det ska göras ett undantag och att eventuellt överskott av 2020 års tätortsbidrag inte behöver betalas tillbaka utan överförs till 2021 års budget. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Motion om Åhusfältet

Hanna Nilsson och Paul Thurn, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion där de yrkar ”att berörd nämnd ges i uppdrag att påbörja framtagandet av en detaljplan för boendeändamål gällande Åhusfältet”. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens har i ett yttrande gjort bedömningen att bostadsbebyggelse på Åhusfältet strider mot nyligen antagen översiktsplan för staden Hässleholm och därför inte är lämplig.


Efter ett ordförandeförslag från Lars Johnsson (M), som fick stöd av Hanna Nilsson (SD), föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska bifallas och att en detaljplan ska tas fram för fristående bostadshus på 1-2 våningar. Planen ska värna tillgången till Almaån. Lena Wallentheim (S) yrkade avslag på motionen och reserverade sig. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.