Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Budgetförslag från kärnalliansen:
Säkerhet, trygghet och hållbarhet för unga och äldre – i alla delar av kommunen

Den styrande kärnalliansen - Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – presenterar nu sitt budgetförslag för åren 2021-2023 i Hässleholms kommun. Det präglas i hög grad av säkerhet, trygghet och hållbarhet. Här finns också en del offensiva satsningar, framför allt på tätorterna och de mjuka nämnderna. Skatten ändras inte.

- Det är positivt att vi klarar av att ha oförändrad skatt 2021, trots ett ansträngt ekonomiskt läge. I en tid när ekonomin ska kickstartas efter pandemins påfrestningar hade det varit särskilt olyckligt med en skattehöjning. Vi har i vår budget särskilt prioriterat olika satsningar på våra tätorter – det betyder mycket för en orts attraktivitet att grönområden hålls fina och att fallfärdiga hus kan tas bort. Vi ser också till att planeringen av ett nytt bostadsområde på Åhusfältet kan komma igång, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

- Som kristdemokrat tycker jag att det är positivt att säkerhet, trygghet och tillgänglighet har genomsyrat vårt budgetarbete såväl vad gäller den fysiska miljön som insatser i det förebyggande arbetet. Det har varit viktigt för oss att ur ett medborgarperspektiv lyssna av både yngres och äldres upplevelser och låta det avspegla sig i vårt budgetförslag, säger Robin Gustavsson, gruppledare (KD).

- Kärnverksamheterna är högst prioriterade i vår budget. Vi vill också markera en framtidstro i form av satsningar på hållbarhet, bland annat genom solceller. Med ”en renare kommun” tar vi ett helhetsgrepp för att lyfta miljön i tätorterna och Hässleholms stad, och bidrar samtidigt till nya arbetstillfällen för unga och arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Lekplatser och grönområden ska även rustas upp, vilket ökar tryggheten för barnfamiljer, säger Agneta Olsson Enochsson, gruppledare (L).


Satsningar i investeringsbudgeten

Investeringsutgifterna uppgår till 527 mnkr 2021 och totalt cirka 1,1 mdkr för planperioden. Fokus läggs på trygghet och säkerhet genom en rad olika åtgärder i form av installation av brandlarm, kameraövervakning, reservkraftverk, trygghetsbelysning samt nyckelfria lås inom äldreboenden och hemtjänst. Det ska bli elljusspår i Galgbacken, trygghetsskapande entréer till Hembygdsparken, sprinklers och nytt lås- och passersystem i kulturhusets garage. Totalt avsätts cirka 27 mnkr för investeringar i trygghet och säkerhet under planperioden.

Stora satsningar görs på underhåll av kommunens fastigheter där det totalt tillskjuts 135 mnkr. Därutöver satsas cirka 10 mnkr på installation av solenergi.

 

För fastighetsprojekt avsätts totalt 338 mnkr för planperioden, varav 220 mnkr 2021. Bland annat ska det byggas tre nya förskolor - två i Hässleholm och en i Tormestorp. Om- och tillbyggnad av Bjärnums skola samt förändringar av lokalerna till förskola och skola i Ballingslöv finns också med bland investeringarna. Utöver det budgeteras det för lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola, en lösning på Silviaskolans lokalsituation, samt en ny gymnastikhall vid Grönängsskolan. Under 2021 satsas det på renovering samt ombyggnad av ventilation på Hässleholms tekniska skola samt ombyggnation och tillgänglighetsanpassning på Vittsjö skola och förskola. Under 2021-2022 budgeteras det även för ombyggnad och renovering av räddningstjänstens station i Hässleholm och under 2021 kommer en ny brandstation i Sösdala att stå klar.

Totalt budgeteras 186 mnkr under planperioden för exploateringsverksamhet. Det gäller bland annat planering av nytt bostadsområde på Åhusfältet, utbyggnad av nya bostadsområden i Tyringe, Vankiva och Hästveda samt anläggande av en regnpark vid Bokeberg.

För ökad trafiksäkerhet satsas det på en ny gång- och cykelbana på Esplanadgatan i Hässleholm och i området kring Kyrkskolan. Det planeras för industritomter i Vinslöv och för ett nytt torg vid Almaån på T4. Som ett led i utvecklingen av pågatågsorterna kommer saneringsfastigheter i orter utanför Hässleholms stad att köpas in i syfte att göra plats för nya bostäder. Det kommer också att ske försäljning av byggrätter för bostäder på området vid Kyrkskolan.

För fortsatt fiberetablering avsätts 74 mnkr 2021.

Vid Hässleholmsgården kommer det att anläggas ställplatser för husbilar som beräknas vara klara inför sommarsäsongen 2021.

I budgetförslaget avvaktar man med att lägga in investeringsmedel för Familjens hus, Ungdomens hus och nytt badhus. Istället tas separata beslut när plats och omfattning är klara.

Driftbudgeten

Budgetförslaget genomsyras av satsningar på säkerhet, trygghet och hållbarhet även vad gäller driften. Här prioriteras bättre skötsel av grönområden, gator och torg samt ett nytt projekt för att underlätta rekrytering av räddningspersonal i beredskap (RIB) i tätorterna, med projektstart i Sösdala. Totalt ges ett nytt tillskott till de mjuka nämnderna på 113 mnkr. Utöver detta får barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden tillskott kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar. Det föreslås även en effektivisering av kommunens fastighetsbestånd på totalt 27 mnkr under åren 2021-2022. Genom att göra en översyn av kommunens lokaler kan mer pengar på sikt frigöras till kärnverksamheten.

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen får ett tillskott för medfinansiering till Leaderprojekt med 1,1 mnkr för åren 2021-2022. Räddningstjänsten får ett tillskott under en treårsperiod för projekt Kombinationstjänster RIB.

Tekniska nämnden

Budgeten utökas med 1 mnkr årligen 2021 och 2022 för kvalitetshöjande åtgärder för en renare kommun – bättre skötsel av grönområden, gator och torg - i samverkan med arbetsmarknadsåtgärder. En tillgänglighetssamordnare anställs på halvtid.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknad och kompetensutveckling samt ekonomiskt bistånd bildar tillsammans en gemensam förvaltning under en ny nämnd från och med den 1 juli 2020. Utöver att budgetmedel har förts över från de nämnder som tidigare hade ansvar för dessa verksamheter ges ett nytt tillskott på 38 mnkr. För att kunna genomföra projekten En väg in och Vägen mot arbete utökas ramen med 1,6 mnkr för 2021. Målet är att de som står långt från arbetsmarknaden ska komma ut i jobb.

Kultur- och fritidsnämnden

2021 tar kultur- och fritidsnämnden över ansvaret för natur- och friluftsrådet. Det innebär en budgetöverföring på 0,7 mnkr från miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt tillskott till grundskolan på 25 mnkr 2021. Nämnden får även ett tillskott som är kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för förskola och skola. Dessutom ges tillskott för lärarlyftet på 2 mnkr och för prisökningar för löner och lokaler i fristående verksamhet.

Socialnämnden

Socialnämnden får ett nytt tillskott på 26 mnkr varav 1 mnkr öronmärks för trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder.

Omsorgsnämnden
På omsorgsnämnden görs en budgetsatsning på 24 mnkr genom en statlig äldreomsorgssatsning. Nämnden får även tillskott som är kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för äldreomsorg samt till förändringar i LSS-utjämningsbidraget.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får ett tillskott på 0,9 mnkr.


Skatt
Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 21,20 kr för år 2021.

Resultat
Årets resultat i driftbudgeten budgeteras till -52 mnkr för år 2021. Den underfinansierade budgeten täcks av att motsvarande belopp disponeras från resultatutjämningsreserven.

Låneskuld

Till följd av de stora satsningarna som sker på investeringar ökar låneskulden med drygt 300 mnkr till cirka 1,6 mdkr under 2021.

Central samverkan
De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget den 23 oktober. Förslaget kommer att samverkas den 3 november. Budgetförslaget tas upp i kommunstyrelsen den 18 november och i kommunfullmäktige den 30 november.