Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Invånare och besökare har fått tycka till om Hässleholm

Under den gångna sommaren hade Tillväxtavdelningen, Hässleholms kommun, under två veckor hjälp av feriearbetare som tillsammans med Centrumföreningen HessleCity genomförde en enkätundersökning. Syftet med undersökningen var att belysa hur såväl invånare som besökare upplever kommunen och staden som besöksort och mötesplats. 131 svar samlades in och utifrån svaren kan det, som en av många slutsatser, konstateras att övervägande delen haft en positiv upplevelse av sitt besök i Hässleholm.

Bilen det vanligaste transportmedlet

Undersökningen genomfördes digitalt, via personliga intervjuer på stan samt vid några av kommunens besöksmål vid fyra tillfällen. Utifrån svaren anges shopping och inköp som de två främsta anledningarna till besöken i Hässleholm. Café och restaurangbesök samt möte med vänner är också två stora anledningar som nämns. Endast 14 procent anger arbete som en anledning till besöket.

Besök till Hässleholm tycks, utifrån denna undersökning, därmed främst bestå av vardags- och nöjesaktiviteter och inte till arbetsmässiga syften i lika stor utsträckning.

 

Över hälften av de som svarat på enkäten anger att man oftast tar sig till Hässleholm med bil. Knappt 14 procent har angett transport med buss eller tåg som sitt främsta transportmedel. Ungefär en tredjedel tar sig till området till fots eller med cykel. Bland gruppen som svarat att de bor i tätorten Hässleholm är bilanvändandet drygt 20 procentenheter lägre och andelen som tar sig till fots drygt 20 procentenheter större än jämfört med hela svarsunderlaget. För boende i kommunen utanför tätorten är bilen det överlägset vanligaste transportmedlet i svarsunderlaget, vilket knappt 90 procent anger. Resterande 10 procent använder buss eller tåg när de besöker Hässleholm.

 

En övervägande positiv upplevelse

På frågan hur besöket i Hässleholm med omnejd tenderar att upplevas, fick invånare och besökare uttrycka detta på en skala mellan 1-5, där 1 motsvarade mycket negativt och 5 motsvarade mycket positivt. Över 40 procent av de svarande anger att upplevelsen av besöket av Hässleholm med omnejd ligger på den övre skalan, och anger en fyra eller femma. Antalet treor angavs i ungefär lika hög utsträckning, knappt 40 procent. De yngre personerna under 30 år är något mer positivt inställda än övriga. För åldersgruppen mellan 30 och 60 år anges en något mindre positiv bild av upplevelsen där de flesta anger en trea. Antalet som angett en fyra av upplevelsen överstiger dock det totala antalet ettor och tvåor ur denna svarsgrupp.

 

Hovdala slott är det mest populära besöksmålet

Invånare och besökare fick också möjlighet att ange vilka verksamheter och evenemang som man önskar se mer av. De flesta, knappt en tredjedel, önskar fler butiker, tätt följt av fler restauranger och caféer, vilket önskas av drygt en fjärdedel. Festivaler och olika typer av evenemang önskas av drygt en femtedel.

 

Hässleholm som mötesplats anses av drygt 15 procent av enkätens svarsunderlag som trevlig. Bland de något mer negativa åsikterna framhävs i svaren att staden känns stökig och tråkig som mötesplats, vilket drygt 20 procent av de svarande anser. Ett axplock av de positiva kommentarer som nämns om staden under enkätens öppna frågan är: lugn, lättillgänglig, familjevänlig och öppen. Runt 5 procent tycker att staden är otrygg, framförallt beträffande området runt kulturhuset, stationen och torget.

 

De svarande fick möjlighet att nämna de besöksmål i kommunen som de vill rekommendera till vänner och bekanta. Hovdala slott visar sig vara det besöksmål som omnämnts av flest personer, drygt 30 procent, följt av Tykarpsgrottan, som strax över 15 procent av de svarande angav i enkätundersökningen.

 

- Det handlar om att ta fram aktuellt underlag om vad man som invånare eller besökare vill ha och tycker om staden och kommunen. Vi vill stärka varumärket Hässleholm och kunna utveckla det vidare, säger Johan Jönsson, centrumledare på HessleCity.

 

- Precis som vi samlar in aktuella lägesbilder från företag inom kommunens olika branscher, så är det också viktigt att uppdatera den aktuella lägesbilden från våra invånare och besökare, menar Finn Möller, näringslivssamordnare på Tillväxtavdelningen, Hässleholms kommun.

 

Mer information

Finn Möller, näringslivsutvecklare

0451-26 72 29 eller skicka e-post till Finn