Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Uppföljning av stödpaketet till det lokala näringslivet

Tillväxtavdelningen, Hässleholms kommun, har följt upp det handlingsprogram som antogs i april av Kommunstyrelsen för att bistå det lokala närings- och föreningslivet med anledning av coronavirusets påverkan. Åtgärderna, som huvudsakligen syftat till att stärka likviditeten och frigöra tid hos företag och föreningar, har visat sig vara användbara och emottagits positivt av näringslivet.

Ingen större förändring i antal förfrågningar

Förfrågningar hos kommunala förvaltningar och bolag gällande anstånd för avgifter, av exempelvis vatten och avlopp, fjärrvärme etcetera, har inte ökat nämnvärt jämfört med tidigare perioder. Fler uteserveringar har dock beviljats hos Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen och ett tiotal förfrågningar om anstånd om hyror har inkommit.

 

Rörande det tillfälliga stödet till föreningar som drabbats ekonomiskt av Covid-19 har det sedan början av september inte inkommit några ansökningar.

 

Störst behov av information i början av krisen

Tillväxtavdelningen har löpande under krisen publicerat information från olika myndigheter via Hässleholms kommuns egna kanaler (webbsida, sociala medier, nyhetsbrev) samt genom Business Class arrangemang och webbinarier. Den samlade bedömningen, utifrån statistik av besökare på nyinrättade webbsidan om covid-19 samt antalet deltagare på webbinarier, är att näringslivets informationsbehov av stöd- och rådgivningsmöjligheter var som störst under mars och april månad.

 

Positivt med fler nyinflyttade företag

Under årets första sju månader flyttade 65 stycken företag in till Hässleholms kommun, vilket är 15 stycken fler än under samma period 2019. Antalet nystartade företag (170 stycken) var nästan lika många jämfört med 2019.

 

Antalet företagskonkurser uppgick till och med juli månad till 18 stycken vilket kan jämföras med 26 under hela 2019.

Tillverkningsindustrin som helhet samt handeln är, till och med början av augusti, de två delar av näringslivet i Hässleholms kommun där störst andel personer omfattas av korttidsarbete. Närmare 70 procent av antalet personer har beviljats detta. Den största skillnaden som utmärker Hässleholm från Skåne vad gäller nyttjande av stöd för korttidsarbete är användningen inom tillverknings-branschen. I Hässleholms kommun utgör andelen inom tillverkningsbranschen strax över 40 procent av antalet personer som omfattas av beviljat korttidsarbete, medan andelen i Skånes tillverkningsindustri ligger på strax över 20 procent.

 

Handlingsprogram 4.0

Följt av Tillväxtavdelningens uppföljning och genom dialog med kommunala förvaltningar och bolag, har en revidering av handlingsprogrammet föreslagits och beslutats vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 september. Revideringen innebär i huvudsak att tidigare beslutade åtgärder ska gälla året ut. Häribland ingår anstånd för diverse avgifter vid förfrågan såsom exempelvis vatten, avlopp, insamling av avfall samt fjärrvärme.

 

Uteserveringstillstånd för stadens restauranger och caféer gäller hela året ut och är avgiftsfritt.

 

Mer information

Finn Möller, näringslivsutvecklare

0451-26 72 29 eller skicka e-post till Finn