Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Coronakrisens effekter på besöksnäring och handel i Hässleholm

För att få en bredare bild av läget och den gångna säsongen hos besöksnärings- och handelsföretag i kommunen genomförde Tillväxtavdelningen tillsammans med centrumföreningen HessleCity en enkätundersökning i slutet av augusti månad. Syftet med undersökningen var också att förstå effekterna av Covid-19 och vilka åtgärder som kan tänkas behövas för att stärka näringslivet framöver.

Hotell, restaurang och handel har tappat mest i omsättning

Av enkätsvaren som erhölls framgår att en övervägande del av företagen har tappat i omsättning under den gångna sommaren jämfört med samma period föregående år.

Ungefär hälften anger ett omsättningstapp på minus 20-100 procent. Det minskade antalet utländska besökare är en stor anledning till en minskad omsättning hos många av företagen i besöksnäringen. Företag som erbjuder utomhusaktiviteter har däremot haft en bra säsong trots minskningen av utländska gäster, vilket beror på en allmänt ökad efterfrågan under pandemin från hemestrande svenskar.


Digitalisering i verksamheterna en lösning på utmaningarna

En femtedel av de som svarat på enkäten har inlett nya samarbeten och kanaler för att hitta nya kunder. Ungefär 40 procent av företagen medger att de har utvecklat sin verksamhet och /eller marknadsföring digitalt. Kontinuerlig marknadsföring via webbsida och sociala medier är den vanligaste digitala satsningen som angivits. Justeringar i bokningsvillkor och rutiner för att bli ett mer attraktivt val har nästan hälften av respondenterna gjort.


Stor oro på kort sikt

Det finns en stor oro för att restriktioner på grund av Covid-19 fortsatt kommer att påverka resterande säsong vilket drygt 40 procent av de svarande anger. Däremot så ser läget mer positivt ut på lång sikt, där endast 12 procent anger en mycket stor oro för framtiden. Utmaningar som nämns på kort och lång sikt är likvärdiga och handlar om ökad försäljning, behålla såväl kunderna/medlemmarna som likviditeten. Andra utmaningar som nämns är marknadsföring, ett förändrat resande och att attrahera nya kunder.


Kortidspermittering en användbar stödåtgärd

Trots att många företagare har angett en minskad omsättning under våren och sommaren med anledning av Corona pandemin, uppger över hälften att de inte har ansökt om några stödåtgärder. Endast en tredjedel uppger att de ansökt om stöd varvid korttidspermittering anges som den främsta åtgärden, men också hyresreduktion och omställningsstöd.


-Nationellt är besöksnäringen den näring som anställer flest unga och flest andel utlandsfödda. Det finns en stor risk att nuvarande utveckling kan leda till höga samhällsekonomiska och sociala kostnader längre fram om inte stödåtgärderna förlängs, säger Ida Flygare, destinationsutvecklare i Hässleholms kommun.


Marknadsföring mest efterfrågat

På frågan vilken ytterligare hjälp som önskas från Hässleholms kommun framöver, framgår marknadsföring på olika vis som det mest efterfrågade stödet. En annan typ av hjälp som önskas är ett närmare samarbete mellan företag och kommun samt nätverksträffar. Ökad tillgänglighet, hållbarhetsarbete med främjande av cykeltrafik samt att utveckla Hässleholm som en attraktiv handels- och mötesplats är stöd som efterfrågas inom ramen för centrumutveckling.


- Utifrån de svar som angivits i enkäten så känns det tydligt att samverkan är vägen framåt för att få en levande och attraktiv stad. Vi måste känna en stolthet och vara ambassadörer för platsen vi lever och verkar på. Det är så vi bygger Hässleholms framtid tillsammans, menar Johan Jönsson, centrumledare HessleCity.


- Under hösten kommer vi att följa upp utvecklingen vad gäller antalet gästnätter för sommaren och jobba vidare med att stötta våra företagare på de sätt vi kan som offentlig aktör, säger Ida Flygare, destinationsutvecklare.

Mer information

Ida Flygare, destinationsutvecklare
0451-26 73 05 eller skicka e-post till Ida


Finn Möller, näringslivsutvecklare
0451-26 72 29 eller skicka e-post till Finn