Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Långsiktig lösning för förskolelokaler i Hästveda och fortsatt pandemistöd till lokala närings- och föreningslivet

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-16:

Långsiktig lösning för förskolelokaler i Hästveda

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om lokaler för att täcka behovet av fler förskoleplatser i Hästveda. Under sommaren har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Hässleholms församling, tekniska förvaltningen och fastighetsstrategen kommit fram till att istället för en utökning av lokaler föreslå en lösning i två steg. Det första steget omfattar höstterminen 2020 och vårterminen 2021 och innebär att de kommunala förskolorna i Hästveda samt Änglabus, som tillhör Hässleholms församling, förtätas med det antalet förskoleplatser som behovet kräver. Det andra steget omfattar höstterminen 2021 och framåt och går ut på att Änglabus utökar sin verksamhet genom att en ny avdelning med 15 platser inryms i det nya församlingshemmet som planeras att stå klart under hösten 2021. Den föreslagna lösningen kommer att tillgodose behovet av förskoleplatser fram till och med år 2030. Förslaget om att förtäta inom befintliga förskolor är också det mest kostnadseffektiva alternativet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår mot denna bakgrund att barn- och utbildningsnämndens begäran om fler lokaler avslås. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Reviderat handlingsprogram för näringsliv och föreningsliv med anledning av coronavirusets effekter

Kommunstyrelsen antog i april ett kommunalt handlingsprogram för att bistå det lokala närings- och föreningslivet till följd av coronapandemins negativa påverkan. Tillväxtavdelningen har följt upp åtgärderna och föreslår nu att handlingsprogrammet uppdateras så att bland annat följande delar fortsätter att gälla året ut:

 • Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att verka för att företag som begär anstånd för avgifter för vatten, avlopp, insamling av avfall samt fjärrvärme ska beviljas det.
 • Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörda för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer.
 • Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörda för frågor om anstånd med hyror och avgifter som faktureras företag och föreningar.
 • Föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid kan avboka tider i lokaler eller idrottsplaner med kort varsel. Kostnadsfri avbokning kan ske förutsatt att bokning har skett innan den 24 mars.
 • Hässleholms kommun tar en dialog vid tillsyn och inspektionsärenden och skjuter på de som inte är kritiska.
 • Föreningar kommer få utbetalt bidrag under 2020 baserat på sina faktiska deltagartillfällen från föregående år. Utbetalningar 2021 kommer i sin grund också att baseras på antalet deltagartillfällen 2019.
  Uteservering tillåts under hela året och är avgiftsfri till 31 december 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det reviderade handlingsprogrammet.


Samarbetsavtal för Skåne Nordost

Samarbetskommittén för Skåne Nordost har tagit fram ett nytt samarbetsavtal, som utgår ifrån en gemensam vision med tillhörande strategier: Färdplan 2030.

 • I Skåne Nordost samverkar kommunerna inom prioriterade områden där vi når längre gemensamt än var kommun för sig.
 • Skåne Nordost är vår gemensamma röst i dialogen med externa partners för att få en starkare påverkan.
 • Vi tar gemensamt fram övergripande strategier.
 • Vi tydliggör våra styrkor och utvecklingsbehov.
 • Alla prioriteringsområden genomsyras av de horisontella principerna och bidrar till hållbar tillväxt.

Samarbetet bygger på att alla deltagande kommuner vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att det nya samarbetsavtalet för Skåne Nordost ska undertecknas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Initiativärende om köp av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7

Benny Petersson (S) har väckt ett initiativärende i tekniska nämnden där han yrkar att kommunen ska köpa fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7. Fastigheten bedöms vara strategiskt intressant för kommunen med hänsyn till kommunens framtida utveckling av Västra centrum och en eventuell framtida

höghastighetsstation. Avtal om överlåtelse och förvärv av fastigheten finns upprättat med en köpeskilling på 29,5 mnkr.

Med anledning av flera osäkerhetsfaktorer, och att kommunen i dagsläget inte har ett behov av lokalerna, bedömer tekniska förvaltningen att köpeskillingen om 29,5 mkr är hög i förhållande till riskerna. Tekniska förvaltningen föreslår därför att köpet av fastigheten inte ska genomföras. Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning gör samma bedömning.

Efter yrkande från Joachim Fors (S), som fick stöd av Hanna Nilsson (SD), föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott dock att kommunen ska genomföra köpet av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7. Lars Johnsson (M) reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.