Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Näringslivsprogram, kulturmiljöstrategi och detaljplan för Björklunda

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-08-19:

Nytt näringslivsprogram för Hässleholms kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett nytt näringslivsprogram ska tas fram för Hässleholms kommun. Uppdraget förutsätter samverkan och medverkan från kommunens olika förvaltningar och bolag. En utvärdering av nuvarande program ska först göras. Näringslivsprogrammet ska fokusera på de insatser som kommunen själv äger eller kan påverka i samverkan med lokala och regionala aktörer. Slutligt förslag till nytt näringslivsprogram läggs fram för beslut i kommunfullmäktige i juni 2021. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun

Dåvarande byggnadsnämnden beslutade 2018 att upprätta ett förslag till ”Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun”. Förslaget har varit ute på remiss och miljö- och stadsbyggnadsnämnden har nu efter vissa ändringar beslutat att godkänna förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ”Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun” antas. Strategierna ska genomföras i den mån och takt som är möjlig i förhållande till de ekonomiska resurserna. Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 med flera (Björklunda)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 med flera (Björklunda) antas. Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt bostadsområde i södra Hässleholm med tydliga och säkra kopplingar till centrum och kollektivtrafik. Det nya området kommer att ge plats åt drygt 300 bostäder fördelat på villor, radhus och flerbostadshus för att möta behovet och efterfrågan på bostäder centralt i Hässleholm.
Hanna Nilsson (SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Återrapportering av utredning om våtmarker på Hovdalaområdet

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av fullmäktige utrett förutsättningarna för att anlägga våtmarker mellan Hovdala och Tormestorpsån. Utredningsområdet består av de öppna markerna mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om Tormestorpsån och ägs till största delen av Hässleholms Industribyggnads AB (Hibab) och till en mindre del av Statens fastighetsverk. Utredningen har mynnat ut i åtgärdsförslag som berör tre platser i området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att utredningen godkänns och överlämnas till Hibab för eventuell åtgärd. Hanna Nilsson (SD) yrkade på ett tillägg om att Hibab skulle uppmanas att ta fram en ekonomisk beräkning och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Ställföreträdande kommundirektör och ställföreträdande förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen

För att tydliggöra vem som är ersättare då ordinarie kommundirektör och förvaltningschef inte tjänstgör på grund av semester eller annan anledning utser kommunstyrelsens arbetsutskott kanslichef Jan-Ole Engkvist till ställföreträdande kommundirektör och ställföreträdande förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen fram till 2021-06-30. Som ersättare till honom utses i följande ordning personalchef Marie Söderqvist, ekonomichef Eva-Lotta Svensson och kommunikationschef Hanna Gardell.