Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny lagändring ger möjlighet till större komplementbyggnader

Från och med den 1 augusti 2020 träder två nya ändringar i plan- och bygglagen i kraft. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäler bygg- och rivningsavfall.

Komplementbyggnader

Från den 1 augusti får alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, ha en byggnadsarea om högst 30,0 kvadratmeter.


Ursprungligen fick alla attefallshus vara högst 25,0 kvadratmeter. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 mars 2020 ökades storleken till 30,0 kvadratmeter men enbart för attefallshus som uppförs som ett komplementbostadshus. Men nu har alltså riksdagen beslutat att från och med den 1 augusti 2020 kommer även attefallshus som uppförs som komplementbyggnader få vara högst 30,0 kvadratmeter.


Lagändringen berör inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.


På sidorna Bygga, ändra eller riva kan du läsa mer om vad som gäller för uppförande av komplementbyggnader:

Bygga ändra eller riva


Bygg- och rivningsavfall

Nya ändringar angående bygg- och rivningsavfall innebär att:

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som an återanvändas och hur dessa ska tas omhand.

  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan medföra och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan medföra.

  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Syftet med lagändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändningen underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet.