Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Yttrande till Trafikverket:
Ett centralt stationsläge är viktigt för Hässleholm

Flygfoto över Hässleholms centrum med Hässleholm C i fokus. Foto: Fotograf Daniel

Hässleholm C är en viktig knutpunkt i södra Sverige. Med satsningen på nya stambanor och station för höghastighetståg stärks den rollen ytterligare samtidigt som resandet underlättas.

Trafikverket avslutade nyligen det andra samrådet kring nya stambanor Hässleholm-Lund. I samband med det har Hässleholms kommun lämnat in ett yttrande.
- En ny stambana innebär såväl positiva som negativa förändringar. Genom att bidra med vår lokalkännedom vill vi ta tillvara på vinsterna och minska de negativa effekterna här, säger kommunens projektledare Richard Heingard.

I samrådet har Trafikverket bett olika intressenter om synpunkter på det material som de hittills har tagit fram i den så kallade lokaliseringsutredningen. Den ska leda fram till att man så småningom hittar en lämplig dragning av den nya järnvägen. I detta arbete tar man hänsyn till olika aspekter som natur, kulturmiljö, samhällsfunktioner och kostnader.


En av kommunens synpunkter på materialet handlar om placeringen av den nya stationen för höghastighetståg.


- I Sverigeförhandlingen beslutades det om ett centralt stationsläge, och vi ser att det är fullt möjligt att utveckla Hässleholm C till en nationell knutpunkt för kollektivtrafik. Något som inte bara underlättar resandet lokalt, utan även regionala och nationella resenärer vinner på en tydlig samlingspunkt, säger Richard Heingard.


En ny station utanför centrum innebär kostnader för att bygga nya vägar, cykelvägar, parkeringar, torg och annan infrastruktur. Det innebär också att den som kommer med tåg från Bjärnum, Hästveda, Tyringe eller någon av kommunens andra stationsorter, behöver göra ytterligare ett byte för att resa vidare med snabbtågen.


- En ny station utanför staden riskerar att utarma centrum och ta udden av de satsningar som görs där. Hässleholm har mycket att vinna på ett starkt centrum som samlar människor, butiker, restauranger och upplevelser på en och samma plats, säger Richard Heingard.

Flygfoto över Sösdala med järnvägen i fokus.

Järnvägar och vägar underlättar vårt resande, men kan också skapa hinder och barriärer i landskapet. Foto: Fotograf Daniel

Vill minska risken för fler barriärer

Järnväg och vägar skapar barriärer som gör att vi exempelvis inte kan gå, cykla och köra bil i naturliga rörelsemönster utan hjälp av viadukter, broar och korsningar. Eftersom tågen ska kunna köra 320 km/h på den nya järnvägen är det inte möjligt att dra den helt jämte den nuvarande järnvägen. Men genom att låta den nya järnvägen följa den gamla så långt det är möjligt, undviker man att skapa ytterligare barriärer.


- Ett exempel är Sösdala som redan idag är inramat av väg 23 och södra stambanan. För att inte riskera att skapa ytterligare barriärer där ser vi fram emot att Trafikverket noggrant överväger möjligheterna för att den nya sträckningen ska gå längs den befintliga stambanan, säger Richard Heingard.


Olika naturområden

I yttrandet motsätter sig kommunen att man ser området kring Hovdala slott och Göingeåsen som ett sammanhängande område.


- Hovdala slott och Göingeåsen ligger nära varandra, men det är inte korrekt att se dem som ett och samma område. Bland annat delas dem av vägar och den redan befintliga järnvägen. Vi värnar om våra naturområden och vill därför att Trafikverket ska ha korrekt underlag när de arbetar vidare, säger Richard Heingard.


Med planeringsdokument som grund

Flera tjänstepersoner med olika expertkompetenser från kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, kommunledningsförvaltning, socialförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning har på kort tid gått igenom det omfattande samrådsmaterialet för att kunna sammanställa yttrandet. Yttrandet innehåller inte några nya politiska ställningstagande, utan grundar sig på olika planeringsdokument som exempelvis den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad.


Ytterligare samråd i vinter

Trafikverket fortsätter nu planeringsarbetet inför det tredje samrådet under vintern 2020-2021, då de ska presentera förslag på korridorer där den nya järnvägen kan dras. Inför detta kommer Hässleholms kommun göra egna utredningar för att ha underlag i den fortsatta dialogen med Trafikverket och andra intressenter.

Ett stort projekt som nya stambanor kräver fler års planering innan byggandet kan sätta igång. I filmen kan du se hur processen går till och hur du kan vara med och påverka.