Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Genomlysning av socialnämnden och pandemistöd till föreningar

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts extrainsatta sammanträde 2020-06-22:

Genomlysning av socialnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att genomföra en genomlysning av socialnämndens verksamhet och ekonomi kopplat framförallt till områdena barn och unga, försörjningsstöd samt bostäder. Genomlysningen ska utföras av en oberoende extern part och innehålla förslag på åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Bakgrunden är att socialnämnden under ett antal år visat budgetunderskott och samtidigt saknat direkta åtgärdsförslag för att få en budget i balans. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen 30 september 2020.

 

Tillfälligt stöd till föreningar

Föreningslivets existens och utvecklingsförutsättningar är av stor betydelse för såväl enskilda samhällen som Hässleholms kommun i stort. Föreningslivet bidrar till att öka kännedomen om Hässleholms kommun regionalt och nationellt och bidrar till att stärka Hässleholm som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, mot bakgrund av de utmaningar och hinder som föreningslivet i Hässleholms kommun mött under covid-19-pandemin, beslutat att reservera 500 000 kr för ett tillfälligt föreningsstöd under 2020. Ansökningar av tillfälligt föreningsstöd kommer att hanteras av tillväxtchefen i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut om att bevilja stöd fattas sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott.