Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Förslag på badhusplacering och ytterligare kommunalt stöd till näringsliv och föreningar

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-05-27:

Placering av framtida badhus i Hässleholm

Diskussioner om att bygga ett nytt badhus i Hässleholm har pågått i minst 25 år och ett flertal utredningar har presenterats under åren. Stadsbyggnadsförvaltningen tog 2016 fram en lokaliseringsstudie som översiktligt bedömde olika placeringar av ett nytt badhus utifrån kriterier som handlade om stadsutveckling. Där förordades placering på Norden som lämpligast, även om det fortsatt fanns en del utmaningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att framtida badhuset i Hässleholm ska placeras inom stadsdelen Norden och att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på budget. Lena Wallentheim (S) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Fler åtgärder för att stötta lokalt näringsliv och föreningsliv

Kommunstyrelsen beslutade den 1 april om ett handlingsprogram för att stödja näringsliv och föreningsliv mot bakgrund av de negativa effekter som Coronaviruset inneburit för ekonomi och samhälle. Sedan dess har förutsättningarna för delar av näringsliv, arbetsmarknad samt föreningsliv ytterligare försämrats. Följande åtgärder föreslås bli en komplettering av handlingsprogrammet:

  • Hässleholms kommun kommer att ge vägledning som kan underlätta för näringsliv och föreningar att ta del av statliga riktade insatser.
  • Föreningar kommer att få utbetalt bidrag under 2020 baserat på sina faktiska deltagartillfällen från föregående år. Utbetalningar 2021 kommer också att baseras på antalet deltagartillfällen 2019 med anledning av eventuellt Coronarelaterat bortfall.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom kompletteringarna och ger kommundirektören i uppdrag att ta fram kriterier och en kartläggning av de behov som finns för att kunna stödja föreningslivet. Återrapportering med beslutsförslag ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott 10 juni.


Utredning av driftform för fiberenheten

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utreda optimal driftform för fiberenheten: i kommunal regi, i Hässleholm Miljö AB eller i ett eget bolag. I rapporten som nu är klar föreslås att fiberavdelningen i framtiden ombildas från dagens förvaltningsform till bolagsform där organisationen lättare kan möta de krav och utmaningar som uppdraget innebär. Utredaren är samtidigt tydlig med att så länge kommunen är i en pågående tvist med Konkurrensverket om markavtal ska fiberavdelningen kvarstå i kommunal förvaltningsform.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att utredningen godkänns och att fiberverksamheten tills vidare ska vara kvar i kommunal förvaltning. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Natur- och friluftsrådet – förslag om förändring

I revisionens granskningsrapport om processen kring uppförandet av vindskydden på Hovdala pekas på otydligheter i styrning och uppföljning av natur- och friluftsrådets verksamhet. En utredning av frågan har kommit fram till att rådet bör ombildas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att natur-och friluftsrådet inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen avvecklas och att ansvaret för att utveckla kommunens arbete med att främja friluftsliv och friluftsturism förs över till kultur- och fritidsförvaltningen från 2021-01-01. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.