Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Bidrag till badplatser, vision för Skåne Nordost och nya lokaler till socialförvaltningen

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-05-06:

Tilläggsanslag för skötsel av badplatserna 2020

För att kunna hålla budgeten för 2020 har kultur- och fritidsnämnden tidigare beslutat att stänga sju badplatser; Humlesjön, Mjölkalånga, Möllerödssjön, Kallsjön, Dalsjön, Sjömellet och Bubbarp. Nämnden begär nu 425 000 kr för att kunna fortsätta sköta badplatserna under 2020. Lars Johnsson (M) har i ordförandeförslag framfört följande: ”Då detta slår hårt mot medborgarna och kransorterna så anser jag, precis som ordförande i kultur- och fritidsnämnden, att det är viktigt att fortsatt upprätthålla denna service och möjlighet till medborgarna.” Det finns färdiga förslag till skötselavtal med föreningar för fyra av de berörda badplatserna, om beslut skulle tas om utökad ram i år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar mot denna bakgrund att tillföra kultur- och fritidsnämnden 300 000 kr år 2020 för skötsel av badplatser. Lena Wallentheim (S) yrkade att beloppet istället skulle vara 425 000 kr och reserverade sig mot beslutet.


Ny vision och målbild för Skåne Nordost

Styrelsen för samarbetskommittén Skåne Nordost har tagit fram ett förslag på en ny vision för Skåne Nordost med sikte på 2030:
”Ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne, en tillväxtmotor i södra Sverige. År 2030 är nordöstra Skåne en attraktiv plats för invånare, besökare och potentiella medborgare. Gemensamt skapar vi en positiv och hållbar utveckling såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt. Nordöstra Skånes invånare anser sig ha hög livskvalitet i form av god hälsa, aktiv fritid och hållbar levnadsstandard.” Visionen har tre målbilder:
- En dynamisk arbetsmarknad som attraherar företag, kompetenser och idéer.
- Innovationsmiljöer och en högskola som bidrar till konkurrenskraftiga arbetsgivare.
- Hög tillgänglighet till arbetsplatser, service och besöksmål via digitala tjänster och en väl utbyggd kollektivtrafik.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Hässleholms kommun ställer sig bakom vision 2030 för Skåne Nordost. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Återuppbyggnad av kök vid Fyrklöverns förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen behöver efter en brandskada bygga upp kök och personalutrymmen vid Fyrklöverns förskola.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden tillförs 8,865 mnkr för återuppbyggnaden. Finansiering sker genom att pengarna omdisponeras från projektet för ombyggnad av ventilation och renovering på HTS, som istället skjuts fram till 2021. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen

Sedan en lång tid tillbaka finns ett behov av att kunna samla flera av socialförvaltningens verksamheter, som i dagsläget finns utspridda i lokaler runt om i Hässleholms stad, till ett ställe. Verksamheten finns idag till största delen i förhyrda lokaler, men även i kommunägda hus, såsom Ringgården och Kasern Virgin. Förhandlingar har förts med fastighetsägaren Hemfosa om lokaler i före detta EON-huset på Järnvägsgatan i Hässleholm. Det finns nu förslag på ett hyreskontrakt från och med 1 oktober 2020. En samlokalisering av socialförvaltningens olika verksamheter skulle underlätta för medborgarna. Det skulle också innebära flera positiva effekter för medarbetarna - tillsammans kan de hjälpa medborgarna ur ett helhetsperspektiv.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att hyreskontraktet godkänns med en årlig hyressumma på knappt 2 mnkr. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.