Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Centrumutveckling, tillfällig parkering och planer på ny ridanläggning

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-04-17:

Projektansökan för centrumutveckling

Hässleholms centrum har idag, i likhet med flera andra städer, utmaningar som mötes- och handelsplats. Tomma affärslokaler och minskade arbetstillfällen är några konsekvenser som märkts av konkurrens från e-handel och stora köpcentrum. Spridningen av Coronaviruset har också gett stora effekter i samhället som helhet och särskilt då för handel, service och restauranger i städernas centrum.

Mot denna bakgrund beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att ge tillväxtchefen i uppdrag att ansöka om en stads-/centrumutvecklingsprocess till Leader Lag PH. Om Leaderansökan beviljas kontaktar tillväxtchef samverkansorganisationen Svenska Stadskärnor och meddelar intresse för en så kallad BID-process. Den internationella modellen BID (Business Improvement District) utgår från de problem som finns lokalt och tar sikte på en gemensam målinriktad affärsutvecklingsplan för orten, staden eller platsen. Detta ska göras i samverkan och medfinansiering med HessleCity och enskilda fastighetsägare. Syfte och mål med processen är att utveckla och stärka attraktionskraft och tillväxtförutsättningar för Hässleholms centrum.


Ny brandstation Sösdala - behov av ytterligare finansiering

När tekniska förvaltningen har tagit in anbud för totalentreprenad för att bygga en ny brandstation i Sösdala visar det sig att investeringsbudgeten på 13 mnkr inte räcker. Det saknas 3,3 mnkr för att täcka den totala projektkostnaden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att denna summa tillförs tekniska nämndens investeringsbudget. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Medel för att riva byggnader och anlägga en ny tillfällig parkeringsplats

Hässleholms kommun är i behov av att riva ett antal byggnader som kommunen själv äger. Byggnaderna är i dåligt skick och inte lämpliga att sälja eller renovera. Under 2020 vill tekniska förvaltningen nu riva Möbelfabriken i Bjärnum samt Gula villan och Hjortska magasinet på Godsmagasinsområdet. Detta blir samtidigt ett sätt att underlätta parkeringssituationen under tiden som Hibab bygger en ny kontorsbyggnad vid Norra station. Tekniska nämnden planerar att anlägga en tillfällig parkeringsplats, med plats för 228 bilar, på Godsmagasinsområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden tillförs 2,25 mnkr för att genomföra rivningarna och 1 mnkr för att anlägga parkeringsplatsen. Rivningskostnaderna finansieras från försäkringsåterbäringen som Hässleholms kommun fått efter branden på Godsmagasinet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Uppdrag att utreda ny ridanläggning

Hässleholms Ridklubb erbjuder ridning för alla, på olika nivåer och inom olika inriktningar. Verksamheten är belägen på Österås sedan 1989, och det finns sedan en längre tid stora brister i anläggningen. Underhållsbehovet av stallet är stort. Ridanläggningen står på gamla soptippsmassor, vilket gör att det kryper upp spik, glas och järnskrot i hagarna. Hagarna är också vattensjuka. Försök har gjorts för att få till en förbättring för Hässleholms Ridklubbs ridskoleverksamhet på Österås, men av olika anledningar har detta inte lyckats. Det har nu istället väckts tankar på att en ny ridanläggning för Hässleholms Ridklubb skulle kunna anläggas på markerna runt Mölleröds kungsgård, norr om Garnisonen. På området finns befintliga lokaler som eventuellt skulle kunna byggas om till stall och/eller ridhus. Det finns även mark som skulle kunna användas för beteshagar och uteridbanor. Möjligheterna att rida på grusvägar och stigar är mycket goda. HIBAB, som är fastighetsägare, är positiv till hästverksamhet på området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen, HIBAB och Hässleholms Ridklubb utreda förutsättningarna för att anordna en ny ridanläggning åt klubben i området kring Mölleröds kungsgård. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.