Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Extra stöd till det lokala näringslivet

Kommunen presenterar nu ett stödpaket till det lokala näringslivet, för att minska effekterna kring coronaviruset. Anstånd för avgifter och hyror, förstärkt företagslots, förkortad betalningstid till leverantörer och avgiftsfri avbokning av lokaler för föreningar är några av åtgärderna kommunalråden enats om.

Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och flera företag drabbas nu hårt.


- Vårt lokala näringsliv är en stor och viktig del av Hässleholm, därför är jag glad att vi nu har enats om ett antal insatser för att bidra inom vårt handlingsutrymme. Det behövs handlingskraft på alla nivåer, och vi kommer att fortsätta arbetet för att underlätta för vårt lokala näringsliv. En insats vi alla kan göra är att handla varor och tjänster så lokalt som möjligt, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.


En första version av ett lokalt handlingsprogram har tagits fram av tillväxtavdelningen efter dialog med lokalt näringsliv, samarbetsorganisationer och internt inom den kommunala organisationen.


- I dessa tider är det extra viktigt att vi verkar för korta beslutsvägar, flexibilitet och ett stärkt samarbete med våra lokala företagare, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens vice ordförande.


- Företagare och föreningar bidrar på flera sätt till samhället, inte minst med jobb och fritidsaktiviteter för våra kommuninvånare. Därför är vi nu angelägna att kunna erbjuda ett utökat stöd, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.


De kommunala åtgärderna ska komplettera nationella och regionala insatser, och bidra till förbättrad likviditet samt förenkla företagarnas vardag i den rådande krisen. Kommunen kommer fortsatt att arbeta med ytterligare kompletteringar, för att bygga på och utveckla åtgärderna.


I handlingsprogrammet ingår följande åtgärder:

Åtgärder för att stärka företagens och föreningarnas likviditet


 • Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att verka för att företag som begär anstånd för avgifter för vatten, avlopp, insamling av avfall samt fjärrvärme för att klara likviditeten, ska beviljas det.
 • Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörd för önske­mål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
 • Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörd för frågor om anstånd med hyror och avgifter som faktureras företag och föreningar.
 • Föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid kan avboka tider i lokaler eller idrottsplaner med kort varsel. Kostnadsfri avbokning kan ske förutsatt att bokning har skett innan den 24 mars.
 • Uteservering tillåts under hela året och är avgiftsfri mellan den 1 april och 30 september. En åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning. Observera att uteserveringarna fortfarande kräver polistillstånd.
 • Med hänsyn till att restaurangnäringen tar stor ekonomisk skada under den pågående pandemin kommer faktureringen av tillsynsavgiften för alkoholtillstånd att senareläggas till augusti 2020.


Åtgärder för att frigöra tid hos företagen


 • Kommunen tar en dialog i tillsyns- och inspektionsärenden och skjuter på de som inte är kritiska.


Information och rådgivning


 • På hassleholm.se finns sedan fredag 20 mars information till näringslivet rörande coronaviruset.
 • Ett särskilt nyhetsbrev sändes ut fredagen 20 mars. Nya nyhetsbrev med fokus på information om den nu aktuella utmaningen samt åtgärder kommer under mars-maj att sändas löpande.
 • Facebook-sidan ”Hässleholm gillar företag” kommer att användas för snabb information.
 • Hässleholms kommun medfinansierar Nyföretagarcentrum Hässleholms verksamhet. Nyföretagarcentrum Hässleholm erbjuder i det nu rådande läget samtliga företag möjligheter till rådgivning eller enskilda samtal (telefonmöten eller digitalt) om speciella frågor.
 • Inom ramen för ”Business Class”, som finansieras via Leader, kommer så kallade webbinarier att genomföras med fokus på frågeställningar som nu är aktuella för företagen i innevarande situation.


Övriga insatser


 • Funktionen ”Företags-LOTS” förstärks med tre medarbetare. Kommunens företags­lotsfunk­tion kommer, utöver vägledning och råd kring kommunal verksam­het, bistå företag med att informera och ledsaga kring nationella och regionala åtgärder och möjligheter till eventuell extern finansiering. Tillväxtavdelningen kommer kopplat till lotsfunktionen även att kontakta företag i kommunen för dialog och avstämning om lägesbild och aktuella utmaningar.
 • Hässleholms kommun kommer att verka för lösningar och insatser som redan på kort sikt underlättar för att stärka handel och service i Hässleholms centrum.
 • Hässleholms centrum och dess utbud av handel, restauranger och service har i likhet med flera andra stadscentra under de senaste åren mött utmaningar från externt belägna handelscentra och en kraftigt expanderande e-handel. Coronaepidemin innebär en än större påfrestning för Hässleholms handels- och restaurangutbud. I samverkan med HessleCity, centrumföretag samt fastighetsägare planerar Hässleholms kommun att ansöka om EU-medel från LeaderPH för en centrumutvecklingsprocess med start under vintern 2021.
 • Inom samarbetet Skåne Nordost har Hässleholms kommun och övriga kommuner en samverkan med ALMI och Arbetsförmedlingen kring varselsituationer.
 • Hässleholms kommun samarbetar tillsammans med våra grannkommuner i nordöstra Skåne för att utveckla och stärka nordöstra Skåne som en attraktiv och upplevelserik besöksdestination. Skåne Nordost behöver nu gemensamt se på möjligheter att möta en förändrad sommarsäsong för besöksnäring och bland annat förstärka insatser för att attrahera besökare från övriga delar av Sverige.
 • Möjligheter till extern finansiering för förstärkta näringslivsfrämjande åtgärder från nationella, regionala och/eller EU-källor kommer att undersökas.


Åtgärderna fastställs genom ett beslut av kommunstyrelsen.