Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-03-18:

Avtal för gemensam ledning av räddningstjänst i Skåne Nordost

Redan 2014 beslutade räddningscheferna i Skåne Nordost att inleda en utredning om behovet av och förutsättningarna för att skapa en gemensam ledningsfunktion för övergripande ledning i Skåne nordost. Under 2019 inträffade sedan den stora skogsbranden utanför Hästveda. Den externa insatsutvärderingen framförde behovet av övergripande systemledning i Skåne nordost, vilket ytterligare bekräftade behovet. I Skåne nordost benämns funktionen som ansvarar för den övergripande ledningen för inre befäl. Inre befäl förslås vara en jourberedskap med placering i Kristianstad. Funktionen ska bemannas av personal från alla ingående kommuner. För att genomföra och kunna driftsätta funktionen den 1 april 2020 behövs ett avtal mellan kommunerna för att klargöra ansvar, befogenheter och eventuella kostnader.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att avtalet godkänns. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Budget och finansiering av kontaktcenter

Ett kontaktcenter med tillhörande verksamhet i de större tätorterna Vinslöv, Vittsjö, Hästveda, Bjärnum, Sösdala och Tyringe ska enligt tidigare beslut inrättas i Hässleholms kommun under 2020. Syftet är att förbättra servicen till medborgarna och öka tillgängligheten. Nämnder och bolag har getts möjlighet att yttra sig över förslag till finansieringsmodell och budget. Med hänsyn till de yttranden som kommit in har förslaget ändrats så att finansieringen under 2020 sker centralt. Förslaget har också omarbetats med lägre bemanning och därmed minskad budget. Projektet har alltså sänkt ambitionsnivån och föreslår att kontaktcenter startar i något mindre skala.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att finansieringsmodellen för kontaktcentret antas, att verksamheten under 2020 finansieras med 1,3 mnkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, och att budgeten för 2021 och framåt hänskjuts till budgetberedningen. Lena Wallentheim (S) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Förslag till nytt reglemente för brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit fram förslag på nytt reglemente. Målet med rådets arbete är att öka säkerheten och minska otryggheten i kommunen. Rådet tar årligen fram en verksamhetsplan med specifika mål som baseras på aktuell problembild inom området brottslighet och otrygghet. Brå ansvarar också för arbetet med överenskommelsen om samverkan mellan kommun och polis.

Förändringar i det nya reglementet är att tekniska nämnden respektive förvaltningen samt kommunens säkerhetsfunktion föreslås som nya ledamöter, antal ledamöter från socialförvaltningen minskar från tre till två och att ett förtydligande har gjorts kring rådets uppgifter.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att det nya reglementet för Brottsförebyggande rådet antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.