Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Preliminärt bokslut för 2019 visar överskott, men balanskravet uppfylls knappt

Hässleholms kommuns preliminära resultat för 2019 visar ett överskott på +83,5 mnkr, men den egentliga verksamhetens resultat är -112,8 mnkr. Kommunens resultat räddas upp av finansiella engångsintäkter och orealiserade vinster.

- På grund av de finansiella delarna klarar vi nätt och jämnt balanskravet 2019, och det är jag tacksam för. Men bokslutet bekräftar samtidigt att det var rätt att besluta om tuffa besparingar inför 2020. De löpande kostnaderna i nämndernas verksamheter är fortfarande mycket högre än intäkterna, och så kan det naturligtvis inte fortsätta, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

 

En stor del av överskottet kommer från orealiserade nettovinster. Det kapital som kommunen har placerat i aktier och räntebärande värdepapper, efter försäljningen av energibolaget i slutet på 1990-talet, hade per den 31 december 2019 orealiserade nettovinster på 72,9 mnkr, vilket bidrar till överskottet.

 

I det preliminära resultatet ingår även en engångsintäkt från Hässleholms Vatten AB på 36,6 mnkr, som består av dels en återbetalning av aktieägartillskott på 35 mnkr, dels en slutreglering av reavinsten i samband med försäljningen av Hässleholms Vatten AB till Hässleholms Miljö AB.

 

Nämndernas/förvaltningarnas budgetavvikelse uppgick till -42,8 mnkr. Fyra av sju nämnder visade en negativ avvikelse mot budget: Barn- och utbildningsnämnden -32,1 mnkr, socialnämnden -10,5 mnkr, tekniska nämnden -3,0 mnkr samt kommunledningsförvaltningen -1,9 mnkr. Övriga nämnder visar tillsammans en budgetavvikelse på +4,7 mnkr.

 

Verksamhetens nettokostnader överstiger skatteintäkter och generella statsbidrag med 112,8 mnkr, vilket innebär att det inte finns någon balans mellan löpande intäkter och kostnader.

 

Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott ska återställas senast tredje året efter det negativa resultatets uppkomst. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster/förluster i värdepapper inte inräknas när avstämning mot balanskravet görs. Balanskravsresultatet uppgår till endast 3,5 mnkr för 2019, vilket kan jämföras med 38,4 mnkr 2018.