Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-12:

Sponsringsbidrag till marknad, tyngdlyftning och rally

Tillväxtavdelningen har tagit emot fyra olika ansökningar kring sponsringsbidrag. Ställningstagande görs av kommunstyrelsen i en samlad prioritering med sponsringspolicyn som grund. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att följande bidrag ska beviljas: 25 000 kr till Sörby BoIS, 40 000 kr till Hästveda marknad och 100 000 kr till Hässleholms Motorklubb. Även Hässleholms Orienteringsklubb har ansökt om sponsringsbidrag för hälso- och friskvårdsprojektet Hittaut, men eftersom detta inte tydligt uppfyller kriterierna föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att ansökan avslås.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Redovisning av uppdrag om bättre samordning av kollektivtrafik

Ett av uppdragen i strategisk plan för 2019-2021 gäller framtagande av förutsättningar och konsekvenser för en förbättrad samordning av all samhällsbetald trafik. Tillväxtchefen och projektledaren för Ny generation järnväg har med hjälp av Sweco Society utrett frågan. Utgångspunkt har varit nuvarande och framtida utmaningar för kollektivtrafikförsörjning på landsbygden i Hässleholms kommun. På olika platser i Sverige och i Norden pågår idag försök med nya lösningar. I rapporten ”Kollektivtrafik på Hässleholms landsbygd” redovisas hur tillgänglighet kan öka genom olika mobilitetslösningar och överflyttning av resor till mer transporteffektiva lösningar. Rapporten består av en nulägesanalys och en sammanställning av tänkbara förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att redovisningen godkänns och att kommundirektören får i uppdrag att efter samverkan med Skånetrafiken redovisa hur kollektivtrafikförsörjning på landsbygden kan effektiviseras och förstärkas i Hässleholms kommun. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Motion om att minska matsvinnet

Lena Svensson och Anders Edwall, båda (C), har i en motion föreslagit att ”projekt matlådan” införs i Hässleholms kommun. Istället för att kasta överbliven mat skulle personal på skolor kunna erbjudas att köpa matlådor med sig hem. Förslaget går ut på att skolpersonal kan fylla en medhavd matlåda med matrester till ett självkostnadspris. Pengarna återinvesteras sedan i skolmat. Förslaget minskar matsvinnet och värnar om miljön.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen bifalls. Barn- och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att utforma och införa ”projekt matlådan” samt att utvärdera projektet och återrapportera till fullmäktige under hösten 2021. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.