Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny plan för bostadsläget i kommunen

För att uppnå målet om 3.000 byggda bostäder till 2030 i Hässleholms kommun, måste det upprättas nya detaljplaner för sammanlagt 2070 bostäder – och alla måste bebyggas. Det är en av slutsatserna i den Bostads- och markförsörjningsplan som miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog under onsdagens sammanträde.

Satsa på boende

– Att nämnden antagit planen visar att vi på kommunen vill satsa på boende och service i hela kommunen, inte bara i tätorten, säger Johan Pihel på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, och fortsätter:


– Vi visar också att det är viktigt att kommunen utvecklas och attraherar nya medborgare. Planen anger också att kommunen uppmärksammat att kommunens invånare blir äldre och att dessa behöver bostäder som är anpassade för sina behov.

I samband med Sverigeförhandlingen finns en överenskommelse mellan staten och Hässleholms kommun, där kommunen åtar sig att bygga 3.000 bostäder i samband med att ny generation järnväg förbinder Hässleholm med övriga knutpunkter i riket.


För att Hässleholms kommun ska nå upp till målet behövs ett genomsnittligt byggande på minst cirka 230 bostäder per år inom kommunen fram till 2030.


Större bostadsområden

”I praktiken behövs ett större projekt för bostäder måste påbörjas och avslutas, med färdigställda bostäder, inom kommunen för att nå målet till 2030”, kan man läsa i planen som nämnden antog under onsdagen.


– Ett aktuellt exempel är Västra centrum, som kan bli en ny komplett stadsdel i Hässleholm på 80 hektar och med så många som 2.500 bostäder, säger Johan Pihel och fortsätter:


– I planen redovisas även antal bostäder som kan byggas inom befintliga detaljplaner. Idag skulle det vara möjligt att lämna in bygglov för totalt 2155 bostäder.

Planen visar alltså behovet av ett stort detaljplanearbete i kommunen, både att ta fram nya detaljplaner, men det kan också finnas behov att riva upp befintliga samt skapa nya, moderna detaljplaner med byggrätter i stationsnära eller andra attraktiva lägen i stationsorterna.Bild över Första Avenyen i Hässleholm.

Hässleholms kommun behöver bygga 3.000 bostäder fram till 2030. Foto: AnnaLena Olausson

Mer information

Hässleholms kommun har ett mål om att bygga 3.000 bostäder fram till 2030.

Mark- och bostadsförsörjningsplanen är tillsammans med VA-plan (Vatten/avlopp) och trafikplan en grund för vidare planering i kommunen, främst översiktlig planering, som i sin tur verkar styrande på detaljplaneringsprocesserna. Tillsammans bildar de en helhet som ger en tydlig riktning för kommunens utveckling.


Hässleholms största utvecklingsområde för bostäder de kommande åren är Västra Centrum med stadsdelarna Norden, Bokeberg, östra T4 och Fredentorp.