Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-15:

Sponsringsbidrag till Hässleholms stadsfest 2020

HessleCity har ansökt om sponsringsbidrag från Hässleholms kommun för Hässleholms stadsfest 2020-2022 med 300 000 kr per år. Sponsorbidraget ska användas till att samordna, projektleda och genomföra Hässleholms stadsfest i samverkan med övriga aktörer och sponsorer för att skapa en levande stadskärna.
Efter ett yrkande från Lena Wallentheim (S), som fick stöd av Hanna Nilsson (SD), beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge HessleCity ett sponsringsbidrag på 300 000 kr för Hässleholms stadsfest 2020. Vad gäller 2021-2022 får HessleCity återkomma med nya ansökningar längre fram om stadsfesten fortsättningsvis kommer att genomföras. Lars Johnsson (M) reserverade sig mot beslutet.


Investering i nya lokaler till Skånetrafiken på Norra station

Skånetrafiken har ett behov av nya kontorslokaler som HIBAB vill lösa kortsiktigt genom att bygga hus M4 på Norra station för 100 miljoner kr. På längre sikt ser Skånetrafiken ett behov av två nya hus på Norra station - M3 och M5 - och vill då ha rätt att frånträda M4. HIBAB har bedömt risken för tomma lokaler som låg, eftersom M4 förbereds för att ställas om till 5-7 hyresgäster och man har god tid på sig att få M4 uthyrt om det skulle bli aktuellt med M3 och M5. För närvarande är allt uthyrt på Norra station.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att denna investering godkänns med kommunal borgen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Begäran om medel för att bygga om Linnéskolans lokaler

Barn- och utbildningsnämnden har begärt medel för att bygga om Linnéskolans suterrängvåning till fritidshem för att skapa bättre villkor för verksamhet och arbetsmiljö. Enligt barn- och utbildningsnämnden skulle detta också medföra förbättrade möjligheter för den pedagogiska verksamheten i skolan och för skolans arbetsmiljö, inte minst när det gäller uppehållsytor för eleverna.
Med hänvisning till den låga lokaleffektiviteten som framkommit i olika utredningar föreslår KSAU att begäran avslås. Barn- och utbildningsnämnden föreslås istället utreda möjligheten att omorganisera nuvarande verksamhet för att kunna tillgodose fritidsverksamheten i befintliga lokaler tillsammans med andra verksamheter på skolan. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2020. Lena Wallentheim (S) yrkade bifall till barn- och utbildningsnämndens begäran och reserverade sig mot beslutet.
Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.