Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny utredning ger olika förslag på placering av kriminalvårdsenhet

En ny utredning ger sex olika förslag på lokaliseringar där en kriminalvårdsenhet skulle kunna placeras i kommunen. Utredningen är ett steg i processen där Hässleholm, som en av flera intressenter, ser närmare på möjligheten att etablera en kriminalvårdsenhet.

En eventuell etablering

Kriminalvården är i behov av en ny kriminalvårdsenhet och en etablering skulle kunna innebära 250-300 arbetstillfällen. Representanter från Hässleholms kommun har därför kontaktat Kriminalvårdens fastighetschef och inlett en dialog om en eventuell etablering.

 

För att ha underlag till den dialogen har vi nu gjort en lokaliseringsutredning för att identifiera möjliga placeringar, säger Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Utredningen visar på sex möjliga placeringar, när man vägt samman Kriminalvårdens och kommunens krav.

 

Många avvägningar

Några av de urvalskriterierna är att enheten ska ligga högst en kilometer från en busshållplats eller tågstation, och inrymma en yta på cirka 30 hektar.

 

Andra kriterier är att platsen inte ska ha närhet till hög bebyggelse eller ha för höga nivåskillnader, inte heller ligga ute vid industriområden eller vid större vattendrag. Efter alla avvägningar föreslår utredningen olika områden i Hässleholm, Vinslöv och Sösdala.


Kan ge nya jobb

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott tog upp frågan under onsdagen och föreslår till nämnden att godkänna utredningen. Utredningen kommer senare användas i kommunledningsförvaltningens dialog med Kriminalvården.

 

– Hässleholms kommun har tappat flera statliga myndigheter och arbetstillfällen de senaste åren. Jag ser därför positivt på att man utreder möjligheterna för att etablera en större anstalt som skulle innebära nya jobb i Hässleholm, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.


 

Mer information

Utredningens sex olika platsförslag i Hässleholms kommun:


· Ignaberga/Röinge: Området ligger i östra delarna mellan Kristianstadsvägen och riksväg 21

· Röinge alternativ 1: Området ligger i östra delarna av Hässleholm med järnvägen intill norra delen av området

· Vinslöv NV: Området ligger i de nordvästra delarna av Vinslövs tätort, intilliggande bebyggelse ligger främst kring områdets södra delar och omges i övrigt av skog och åkermark

· Röinge alternativ 2: Området ligger i östra delarna av Hässleholm och omgärdas av väg 23 i väst, järnvägen i syd och riksväg 21 i öst

· Sösdala alternativ 1: Området ligger mellan väg 23 och järnvägen

· Sösdala alternativ 2: Området avgränsas i nordväst av järnvägen och intilliggande industriområde