Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

23 InfoPoints i Hässleholms kommun

Under föregående vecka hölls slutkonferensen för InfoPoint-projektet i Hässleholms kommun. Målsättningen var att under projekttiden upprätta 20 stycken InfoPoints med en enklare form av turistinformation på olika platser runt om i kommunen. Resultatet blev hela 23 stycken.

Tvåårigt projekt avslutat

Hässleholms kommun har under två år arbetat med att bygga upp och implementera InfoPoints på olika platser i kommunen tillsammans med besöksnäringsföretag, dagligvaruhandel och föreningar. Detta har varit möjligt med hjälp av projektmedel från Leader Lag PH och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektledare Ida Flygare redogjorde under slutkonferensen för syfte, arbetssätt och måluppfyllelse inför en publik bestående av bland annat Leader Lag PH, politiker, tjänstemän samt runt hälften av de InfoPoints som projektet har engagerat.


Satsningen med InfoPoints har gjorts framförallt beroende på turisters nya resvanor och digitaliseringens effekter, som lett till minskat besökarantal till turistbyrån i centrala Hässleholm. Det fanns också ett behov från företagare att förbättra servicen till sina besökare. Genom att upprätta InfoPoints på platser som besökare ändå passerar har både service, tillgänglighet och värdskap förbättrats i hela området, så även i tätorterna i Hässleholms kommun.


Ny kunskap och större samverkan

De företag och besöksmål som blivit InfoPoints är positiva till satsningen. De upplever att de har fått större kunskap genom de utbildningar som erbjudits, vilket gett verksamheten en kvalitetsstämpel och ett mervärde till besökarna.


-"Det har blivit mera naturligt att fråga våra besökare om vi kan bistå med annan information och det är helt klart lättare att tala för andra verksamheter när vi har besökt dem och sett vad de har att ge”, menar Maja Bengtsson på Hässle-holms Museum. I muséets reklamkampanjer ger man tips på fler besöksmål i området för att få besökaren att upptäcka mer och stanna längre. Något som just är en av målsättningarna i kommunens totala besöksnäringsarbete.


Christer Jönsson, Hörja Café, tycker det bästa med att vara en InfoPoint är att vara en god ambassadör för Hässleholms kommun och att det är en bra kombination med hans framtida projekt. Hörja Café har bytt broschyrer och informationsmaterial med andra aktörer och verksamheter. Projektledare Ida Flygare betonar vikten av nätverksbyggande och samarbete aktörer emellan. -”Det är tillsammans vi lyfter allt trevligt som finns att göra och uppleva i kommunen och genom att hjälpas åt att sprida budskapet gynnas alla aktörer med nya kunder”, säger hon.


Vad händer nu efter projekttiden?

Ida Flygare känner sig nöjd med resultatet av projektet och det nya arbetssätt som visat sig fungera väldigt väl. -"InfoPoints är en viktig del i värdskapsarbetet även framöver och fler intresserade aktörer välkomnas. Vi arbetar vidare med att skapa förutsättningar för besökare att stanna längre, återkomma hit och sprida budskapet om destinationen, både fysiskt och digitalt. Nästa steg kommer också att bli en satsning på utökat ambassadörskap hos lokalbefolkningen och taxi- och busschaufförer till exempel”, säger hon.

 

Christer Jönsson på Hörja Café framför sin cafédisk visar broschyrmaterial

Christer Jönsson, Hörja Café, är en av Hässleholms 23 InfoPoints.

Loggor för infopoint projektet

För information om projektet kontakta:

 

Ida Flygare, projektledare

tfn: 0451-26 73 05 eller 0709-717 305

Skicka meddelande till:

Stefan Larsson, tillväxtchef
tfn: 0451-26 72 25

Skicka meddelande till:

Mer information

Fakta InfoPointprojektet:


Projekttid: Två år fr o m 1 januari 2018 t o m 31 december 2019.
Total budget: 1 050 956 kr fördelat enligt följande:

67 procent från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

22,6 procent från Leader Lag PH
10,4 procent medfinansiering från Hässleholms kommun

InfoPoints har inte fått får inte någon ersättning för uppdraget utan har fått se sitt engagemang som en möjlighet till merförsäljning och en ökad kompetens-utveckling.