Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Utvärdering klar av räddningsinsats vid skogsbranden i Hästveda

Den 23-29 april 2019 inträffade den största skogsbranden i Hässleholms kommuns historia. Branden, som startade i Åbuamossen utanför Hästveda, spred sig till ett större område och tvingade ett 50-tal boende att evakueras från sina hem. En extern utvärdering av räddningsinsatsen är nu klar. I allt väsentligt har insatsen genomförts på ett bra sätt, men det finns också områden som räddningstjänsten kan utveckla för framtiden.

I lagstiftningen LSO (lag om skydd mot olyckor) anges att räddningstjänsten ska göra en insatsutvärdering på stora och avgörande insatser med interna eller externa utredare. Denna gång valde Hässleholms räddningstjänst att anlita en oberoende extern utredare för att få en så objektiv bedömning som möjligt.


- Syftet är att lära av händelsen för att kunna förbättra vår beredskap. Skogsbränder är något som vi tyvärr kan förvänta oss även i framtiden, säger räddningschef Emma Nordwall, som har erfarenhet av skogsbrandshantering på nationell nivå 2018.


Branden utanför Hästveda fick stor uppmärksamhet regionalt och nationellt. Förhållandena var extrema med historiskt höga brandriskvärden, vilket innebar en stor risk för antändning och spridning. Vädret var soligt och vindstyrkan uppmättes till 20 m/s. Inledningsvis var det därför svårt att få en överblick på den potentiella spridningshastigheten och bedöma behovet av ytterligare styrkor från räddningstjänsten. I god samverkan mellan brandstyrkor och befäl från Skåne Nordost, Hässleholms kommuns stab och frivilliga kunde branden begränsas till 160 hektar redan efter ett dygn. En gård brann ner och stora värden i skog och mark förstördes. Ett 50-tal personer evakuerades från området, men ingen blev skadad.


- Det är naturligtvis en tragedi för de berörda att gården och stora skogsområden gick förlorade, och räddningstjänsten beklagar detta. Men med tanke på de svåra förhållanden som rådde under insatsen, och om man jämför utfallet med andra liknande bränder i Sverige, så kan insatsen ändå anses vara väl utförd. Det påtalas också i det övergripande utlåtandet, säger räddningschef Emma Nordwall.


I utredningen föreslås samtidigt en del förbättringsförslag som räddningstjänsten tar fullt ansvar för och nu arbetar med. De större och avgörande förslagen är:


  • Skapa en utvecklad systemledning (inre ledning) i Skåne Nordost för att stärka ledningskapaciteten.
  • Upprätta skriftlig dokumentation vid överlämning till markägare för efterbevakning. Trots att Åbuamossens verksamhetsutövare kan anses väl förberedda och inneha kompetens och materiel för uppdraget pekar utredaren på att räddningstjänstens bedömning eller rekommendation borde ha överlämnats skriftligt. Även om det inte är ett lagkrav bör det göras vid framtida insatser.
  • En ökad bevakning av väderförhållanden och proaktivitet vid höga brandriskvärden. Utlarmning av fler styrkor i ett tidigt skede kan vara aktuellt.
  • Bättre kartunderlag för insats i terräng för att tidigt skapa sig en bra lägesbild.

I Skåne Nordost har en utveckling av systemledningen redan påbörjats eftersom behovet framkom i den statliga utredningen ”En effektiv kommunal räddningstjänst” (också kallad räddningstjänstutredningen) 2018. Ett inre befäl och gemensam utlarmning i Skåne Nordost föreslås därför gå i drift 1 april 2020. Med en inre ledning kan ledningskapaciteten ökas och utlarmningen bli mer proaktiv i startskedet.


Ett samarbete har inletts med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens GIS-avdelning för att säkerställa att räddningstjänsten har tillgång till ett bra kartunderlag. Ett dokumentationsunderlag för avslut av räddningstjänst och överlämnande för efterbevakning med en gemensam blankett skapas för användning i hela Skåne Nordost. Utöver detta pågår flera andra åtgärder för hantering av förbättringsförslagen. Exempelvis ska RIB-verksamheten (deltidsbrandmän i orterna) förses med bättre kängor för tjänstgöring i terräng.


- Jag vill tacka för en bra utredning, som ger oss möjligheter att lära och förbättra. Jag vill också passa på att tacka alla som på olika sätt deltog i arbetet kring branden i Hästveda. Medborgare, medarbetare, myndigheter och maskinförare gjorde fantastiska insatser, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.