Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Barn- och utbildningsnämnden i korthet

De ekonomiska beräkningarna visar ett prognostiserat underskott på 36 915 000kr, vid årets slut, för barn och utbildningsnämnden. Verksamheterna kämpar med att hålla nere underskottet och förvaltningen har infört inköpsstopp och anställningsstopp sedan tidigare. Glädjande nyheter är däremot skolresultaten som på flera områden är bättre än tidigare år. Skillnaderna mellan flickor och pojkars resultat har minskat och nyanländas resultat har drastiskt förbättrats. Nämnden beslutade även att Ballingslövs skola fortsatt ska erbjuda undervisning för mellanstadieelever.

Fortsatt ansträngd ekonomi

Bokslutsprognosen (31 oktober) visar ytterligare minus i kassan för barn- och utbildningsnämnden sedan uppföljningen i september. Prognosen visar nu -36 915 000 kr vid årets slut en ökning av underskottet med 3 107 000kr.

Försämringen handlar framförallt kostnader som inte kunde förutses; ökade bidrag till fristående huvudmän då de ökat i elevantal, en ny överenskommelse om avgångsvederlag och en sammantaget försämrad prognos för grundskolan.


Ballingslövs skola ska fortsatt erbjuda mellanstadium

Efter debatt mellan partierna och omröstning fattade nämnden beslut om att Ballingslövs skola även fortsättningsvis ska erbjuda undervisning för elever i årskurs F-6.


Kvalitet 2019

Årets kvalitetsrapport slår fast att det har skett en del förbättringar och förändringar i elevernas resultat. Bland annat har gymnasiet goda resultat i andel som tar examen inom 3 år jämfört med riket. Resultat i 9:an är bättre i år medan de är något sämre i årskurs 6. Den positiva utvecklingen bland särskolans elever fortsätter. Elever i särskolans träningsskola visar för tredje året i rad bättre resultat än tidigare och även eleverna på grundsärskolan har bättre resultat jämfört med föregående år. Rapporten visar bland annat att det fortfarande är stora skillnader mellan pojkar och flickors resultat i grundskolan och att skolresultaten skiljer sig mellan skolor. Det går allt bättre för nyanlända barn i skolan men skillnaderna mellan nyanlända barn och barn med lång skolbakgrund är förfarande stora. Förskolornas arbete med förhållningssätt och bemötande är framgångsrikt.


Ordförande utrycker att han är nöjd med skolornas resultat.


Jag är nöjd och glad över de förbättrade skolresultaten både i grundskolan, särskolan och gymnasiet. Att skillnaderna mellan grupper minskar är mycket positivt men vi har mycket arbete kvar att göra, säger Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport sammanfattar läsåret 2018/2019 och hösten 2019. Syftet med kvalitetsrapporten är att ge en tydlig bild över vilka utmaningar som finns i de olika verksamhetsgrenarna och vara ett tydligt beslutsunderlag för barn- och utbildningsnämnden. Kvalitetsrapporten sträcker sig över tre terminer i taget och utgör grunden för en årlig revidering av förvaltningens övergripande utvecklingsområden.