Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-11-19 av Louise Nordholm

Omsorgsnämndens verksamhetsbudget för 2020

Omsorgsnämnden har haft sammanträde den 19 november 2019. Där beslutades bland annat att godkänna omsorgschefens förslag till verksamhetsbudget för verksamhetsåret 2020.

Budgetramen för år 2020 uppgår till 1 072,2 mnkr. Budgetramen innehåller nya tillskott med 5,8 mnkr beräknade efter aktuell befolkningsprognos och kompensationer för kostnadsökningar med 22,7 mnkr. Beräknade behov av nya tillskott för år 2020 uppgick till 31,0 mnkr. Därför har anpassningsåtgärder tagits fram och inarbetats i omsorgschefens budgetförslag.


Budgetposterna anges i miljoner kronor, förkortat mnkr.

Drift

Ordinärt boende 185,5 mnkr

Volymen av utför tid fortsätter att öka under år 2019. Verksamhetsområde ordinärt boendes budgetram uppgår till 185,5 mnkr under 2020, varav 12,6 mnkr är ett tillskott för en förväntad volymökning med 7 procent.

Särskilt boende 270,8 mnkr

Verksamhetsområde särskilt boendes budgetram uppgår till 270,8 mnkr under 2020. Omsorgsnämnden beslutar att genomföra två budgetanpassningar under 2020. Dels upphör projektet ”Ung omsorg” per 2020-06-30 vilket ger en kostnadsreducering med 0,8 mnkr. Dels avvecklas avdelning 6 på äldreboendet Högalid vilket ger en kostnadsreducering med 5,1 mnkr. Avvecklingen genomförs under förutsättning att annan boendeplacering accepteras.

Resurs 140,0 mnkr

Verksamhetsområde resurs:s budgetram uppgår till 140,0 mnkr under 2020, varav 2,4 mnkr är ett tillskott för bl.a. prisökning för livsmedel samt en förväntad volym- och prisökning för hjälpmedel. Dessutom har Arbetsmiljöverket kommit med nya riktlinjer under 2019 gällande sticksäkra kanyler, vilket medför kostnadsökningar.

Funktionsnedsättning stöd och service (FSS) 321,9 mnkr

Verksamhetsområde FSS:s budgetram uppgår till 321,9 mnkr under 2020, varav 3,4 mnkr är ett tillskott för identifierade behov av bl.a. utökning av personal samt 0,15 mnkr i höjd aktivitetsersättning enligt beslut i kommunfullmäktige.


Omsorgsnämnden beslutar att genomföra en budgetanpassning under 2020, i form av att pensionärsverksamheten inom daglig verksamhet upphör. Detta ger en kostnadsreducering med 0,4 mnkr.

Myndighetskontoret 110,4 mnkr

Myndighetskontorets budgetram uppgår till 110,4 mnkr under 2020. Budgeterad volym för köpta platser var 115 platser men har anpassats till nedgång i behov av köpta platser. I september 2019 köptes i genomsnitt 102 platser.

System och teknik 19,8 mnkr

Avdelningen för system och tekniks budgetram uppgår till 19,8 mnkr under 2020, varav 1,5 mnkr är ett tillskott för tjänsteköp av larm till särskilda boende. Leverantören ansvarar för investeringar, löpande underhåll och drift.

Administration och gemensamma kostnader 23,8 mnkr

Gemensam administrations (omsorgsnämnd, förvaltningschef samt avdelningen för administration och utveckling) budgetram uppgår till 23,8 mnkr under 2020. Omsorgsnämnden beslutar att genomföra två budgetanpassningar under 2020. Dels reduceras posten för oförutsedda kostnader med 1 mnkr. Budgetanpassning görs också med 3,6 mnkr vilket motsvarar kvarstående behov utöver tilldelad ram.

Investeringar

Investeringsnivån för omsorgsnämnden fastställdes av kommunfullmäktige 2019-06-10 till 3,5 mnkr för 2020. I beslutet är tre investeringsposter specificerade och en post är ospecificerad. Denna föreslås ligga kvar som ospecificerad och användas utifrån de behov som uppstår under budgetåret.

Sammanfattning av investeringsbudgeten

Särskilt boende, boendelås

1,3 mnkr

Ordinärt boende, trygghetslarm

0,18 mnkr

Ordinärt boende, Phonirolås

0,4 mnkr

Ospecificerat

1,6 mnkr