Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-10-24 av Louise Nordholm

Nya avgifter inom omsorgsförvaltningen

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt, samlat regelverk för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2020.

- Det nya regelverket säkerställer att omsorgsnämndens brukare och vårdtagare erhåller en enhetlig och rättssäker handläggning utifrån ett modernt regelverk, säger förvaltningschef Anneli Larsson.


Kommunfullmäktige har antagit förslaget om ett nytt, samlat regelverk för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2020. I det nya regelverket har samtliga tidigare fattade beslut inom avgiftsområdet sammanförts till ett dokument; “Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun för insatser beslutade i enlighet med socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen”. Därmed upphävs nuvarande beslut.


Det nya regelverket för avgiftshandläggning säkerställer:

 • Att omsorgsnämndens brukare och vårdtagare erhåller en enhetlig och rättssäker handläggning utifrån ett modernt regelverk.
 • Att alla avgifter är samlade i ett beslut för en tydligare överblick.
 • Att alla avgifter är relaterade till prisbasbeloppet.


Brukare som har en beviljad insats från omsorgsförvaltningen kommer att få ett informationsbrev om det nya regelverket hemskickat.

Nytt regelverk för säker hantering

Det nya regelverket för avgiftshandläggning innebär bland annat:

Minimibelopp

 • Att en generell höjning av minimibeloppet för brukare 18 – 60 år kommer att ske med 10 procent utöver det som anges i lagen. Minimibeloppet år 2020 blir 5 873 kr/månad för brukare 18 - 60 år.
 • Att avdraget på minimibeloppet knyts till en procentsats, denna är 9 procent. Gäller brukare på särskilt boende/bostad med särskild service.

Avgiftsbeslut

 • Att beslut av biståndshandläggare som hittills fattats som hushållsbeslut övergår till att varje brukare erhåller separata insatsbeslut och avgiftsbeslut. Gäller brukare i ordinärt boende.
 • Att avgiftsbeslut inte kommer att skickas ut om en omräkning har verkställts och denna utmynnar i en total avgift per månad som är högst 50 kronor/månad lägre jämfört med den tidigare avgiften. Detta sker som ett led i en förenkling av avgiftshandläggningen.

Felaktigt låg avgift

 • Om brukaren har betalat för låg avgift efter att ha lämnat oriktiga inkomstuppgifter ska mellanskillnaden mellan den korrekta och den felaktigt för låga avgiften återkrävas, dock för en tid av högst ett år.

Hyreshöjning

 • Att en hyreshöjning kommer att ske fr.o.m. 1 januari istället för 1 april. Omsorgsförvaltningen kommer att följa Hässlehems hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Gäller brukare på särskilt boende/bostad med särskild service.

Avbeställning planerad hemtjänst

 • Att planerad hemtjänst som brukaren inte avbeställt minst 24 timmar i förväg debiteras med en avgift motsvarande en halv timmes utförd hemtjänst.

Trygghetslarm

 • Att en installationsavgift för trygghetslarm införs.
 • Att utryckningar med anledning av att trygghetslarm utlöst kommer att omfattas av avgiften för hemtjänst. Avgiften gäller den tid som personal är hos brukaren.

Delegerad hemsjukvård

 • Att delegerad hemsjukvård debiteras enligt hemtjänsttaxan. De brukare som idag enbart har delegerad hemsjukvård kommer under 2020 att erhålla 67 procent i rabatt under januari – juni och därefter 33 procent i rabatt under juli – december. Beviljas brukaren under denna tidsperiod annan hemtjänst, service eller omvårdnad, förfaller rabatten och debiteras fullt ut för den debiterade tiden enligt hemtjänsttaxa.

Familjer med barn

 • I familjer med barn sker en förändring när det gäller barns inkomster. För att säkerställa att barnen i en familj erhåller de medel som behövs för dess försörjning bör föräldrarnas förbehållsbelopp ökas med det belopp som Konsumentverket räknat ut behövs för varje barns omkostnader ska barnbidraget avräknas detta.

Har du frågor

Vid frågor om det nya regelverket för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen kontakta förvaltningschef Anneli Larsson, 0451-26 87 01 eller anneli.larsson@hassleholm.se.


Vid frågor om enskilda avgiftsbeslut, kontakta avgiftshandläggare.öppnas i nytt fönster

Mer information

Omsorgsnämnden har genomfört en översyn över samtliga avgifter och regler för dessa. Efter att Sveriges riksdag år 2002 beslutade om en ny lagstiftning gällande avgifter för insatser som beslutats enligt socialtjänstlagen, har befintlig struktur på de beslut som gäller blivit svåröverskådlig. Det nya regelverket säkerställer bland annat att alla avgifter är samlade i ett beslut för en tydligare överblick.