Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-10-25 Uppdaterad 2019-10-25 16.17

Barn- och utbildningnämnden i korthet 2019-10-24

Drifts- och investeringsbudgeten är fördelad. Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att justera avgifterna för Kulturskolan och gymnasieskolan visar på fortsatt stabila studieresultat.

Internbudgeten är fördelad

Barn- och utbildningsnämnden har fördelat 1 333 158 tkr för driftkostnader och 13 000tkr för investeringar mellan verksamheterna. Bland investeringarna finns ombyggnad av Jacobsskolan och inventarier för skola och fritidshem på Linnéskolan och på Tyringe skola.

 

Svagt positiv trend för gymnasieresultaten

Andelen avgångselever i gymnasieskolan med examensbevis 2019 är i stort sätt samma som 2018 men ökade en procentenhet från 82 till 83 %.

 

De stabila resultaten är goda nyheter och det är rimligt att anta att kommunen även i år kommer ligga på eller över rikssnittet (76,1 % 2018, Skolverkets statistik), säger Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

 

Justerade avgifter på förslag till kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden föreslår för kommunfullmäktige att justera Kulturskolans avgifter från och med 1 januari 2020 för att anpassa avgifterna bättre med andra kommuner. Förslaget innebär bland annat att kursavgifterna ökar något medan körverksamhet eller ensemble för den som redan går i sångundervisning eller instrumentkurs blir kostnadsfri.

 

Justerad organisation

Barn- och utbildningsnämnden beslutade kring justeringar i organisationen. I samband med att Niklas Persson rekryterats som ny biträdande förvaltningschef så försvinner tjänsten som verksamhetschef för särskolan och särskolan går in under verksamhetschefen för gymnasieskolan.