Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16:

Översyn av det totala föreningsstödet

En översyn av det totala föreningsstödet i Hässleholms kommun har gjorts på uppdrag av kommunfullmäktige. Utredningen visar att det behövs bättre samsyn och samarbete mellan förvaltningar som ger bidrag eller subventioner till föreningar. Det är framför allt subventionsgraden för lokaler som slår väldigt olika. Genom förvaltningsövergripande bestämmelser får kommunen riktlinjer som blir lika för alla föreningar. Likartade bidragsformer föreslås samordnas och hanteras av en och samma förvaltning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att redovisningen godkänns och att förslaget till kommunövergripande bestämmelser för föreningsstöd antas från januari 2020. Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Uppdrag i kontaktcentret med verksamhet i tätorterna

Ett projekt är igång för införande av ett kommungemensamt kontaktcenter med verksamhet i tätorterna. Det centrala kontaktcentret ska placeras på Stadshuset i Hässleholm och verksamheten i tätorterna ska samlokaliseras med kommunala lokaler i Vinslöv, Vittsjö, Hästveda, Bjärnum, Sösdala och Tyringe. Ett förslag till uppdragsbeskrivning har tagits fram, som bland annat anger vilken typ av ärenden som ska handläggas i kontaktcentret och vilka avgränsningar som görs i nuläget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att uppdraget fastställs. Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Revidering av policy för Hässleholms kommuns bolag

I mars 2017 antog kommunfullmäktige en policy för Hässleholms kommuns bolag. Då fanns fyra helägda kommunala aktiebolag. Sedan 2019 finns endast tre bolag då Hässleholms Vatten AB har blivit ett dotterbolag till Hässleholm Miljö AB. Mindre språkliga revideringar behöver därför göras. Därutöver har punkten ”Koncernnytta och samordning” ändrats. Vikten av en enhetlig ledning för hela den kommunala organisationen har betonats och att förtroendet för kommunal verksamhet är beroende av att kommunen och de kommunala bolagen framstår och fungerar som en sammanhållen organisation. Det har tydligare angetts att bolagen utgör kommunens egendom och att det som gagnar helheten ska gå före det enskilda bolagets intresse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att revideringen av policy för bolagen antas från och med januari 2020. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.