Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-18:

Förslag på nya taxor inom omsorgen

Omsorgsnämnden har genomfört en översyn av samtliga avgifter och regler för dessa. Bakgrunden är att nuvarande avgiftsregler i vissa fall är inaktuella och svåra att överblicka. Istället föreslås ett nytt, samlat regelverk för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämndens brukare och vårdtagare får på så vis en mer enhetlig och rättssäker handläggning utifrån ett modernt regelverk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att de nya riktlinjerna för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen antas. Ärendena går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Reparation av ångbastu och bubbelpool i Qpoolen

I badhuset Qpoolen har rekreationsavdelningen varit stängd sedan den 16 februari i år. Tekniska nämnden begär nu medel till reparation av ångbastu och bubbelpool. Investeringsutgiften beräknas till 1,19 mnkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden omprioriterar inom projektet reinvesteringar fastigheter 2019 för att finansiera reparation av ångbastu och bubbelpool på Qpoolen. Lena Wallentheim (S) yrkade på en annan finansiering och reserverade sig mot beslutet. Hanna Nilsson (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Motion om Jojo Skola Plus till resande gymnasieelever

Johan Lindman, Monica Ero och Joachim Fors (samtliga S) föreslår i en motion att barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda resande gymnasieelever att köpa Jojo Skola Plus till självkostnadspris. Fram till innevarande läsår har gymnasieelever i Skåne kunnat lägga till Jojo Skola Plus, om kommunen har anmält intresse och skött administrationen. Så har inte varit fallet i Hässleholms kommun. Inför läsåret 2019/20 ändrar Skånetrafiken sitt erbjudande. Det läsårskort alla elever i gymnasiet erbjuds kommer att vara giltigt dygnet runt måndag-fredag under hela läsåret, även på skollov. Kommunerna kan inte välja att köpa resekort till eleverna med något annat upplägg.

Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska anses besvarad. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Motion om solenergi

Dolores Öhman (MP) föreslår i en motion att det senast år 2020 ska finnas nya solenergianläggningar på kommunala fastigheter med en effekt på minst 1000 kW.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns skäl som talar för att installera nya solenergianläggningar på kommunkoncernens fastigheter. Kostnaden för att nå föreslagen effekt beräknas till närmare 8 mnkr. Det föreslås därför att frågan hänskjuts till budgetberedningen för år 2021. Dessförinnan ska tekniska nämnden ta fram kostnadskalkyl för projektering och installation, inklusive pay-back-kalkyl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därmed att motionen ska anses besvarad. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Motion om möjlighet att ställa frågor under kommunfullmäktige

Anita Johannesson (tidigare obunden ledamot) föreslår i en motion att det ska utredas under vilka former allmänheten kan få möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda på kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunallagen ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av frågestund. Fram till 2015 fanns i kommunfullmäktiges arbetsordning bestämmelser om ”Allmänhetens frågestund”. I samband med att arbetsordningen reviderades utifrån nytt förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) togs dock denna möjlighet bort i Hässleholms kommun. Den huvudsakliga anledningen var att det var ytterst sällan som frågor faktiskt ställdes till kommunfullmäktige från allmänheten. Istället finns idag möjlighet att via kommunens hemsida både ställa frågor till politiker och tjänstemän samt lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår mot denna bakgrund att motionen avslås. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.