Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ursula von der Leyen är EU:s  nya kommissionsordförande

I juli fastslogs att Ursula von der Leyen blir ny ordförande för EU-kommissionen och som därmed tar över facklan från Jean-Claude Juncker den 1 november. Von der Leyen, som föddes i Bryssel, blir den första kvinnliga kommissions-ordföranden någonsin.

Von der Leyens prioriteringar

Ursula von der Leyens politiska riktlinjer innehåller sex olika prioriteringar som kommer att prägla den nya kommissionens arbete de nästkommande fem åren. Här följer en kort sammanfattning av vad de innebär:

 

En europeisk grön giv innebär en stor satsning inom miljöarbete där Von der Leyen strävar efter att Europa ska bli en klimatneutral kontinent innan år 2050. Detta skulle innebära att Europa blir världens första klimatneutrala kontinent. För att uppnå detta föreslår Von der Leyen bland annat en utvidgning av utsläppsrättssystemet, att man inför gränsskatter för koldioxid och alltmer eliminerar plastartiklar för engångsbruk. Hon vill också höja ambitionsnivån på klimatmålen i Parisavtalet och bilda en europeisk klimatpakt.


En ekonomi för människor handlar om att Von der Leyen vill förena den ekonomiska och sociala aspekten i EU. Detta vill hon göra genom att uppmuntra till företagsamhet och ge ökat stöd till småföretagare, fördjupa euro-samarbetet, skapa bättre arbetsvillkor och gemensamma sociala ramverk för att hjälpa unionen att minska arbetslöshet och fattigdom. Inom jämlikhet vill Von der Leyen verka som föredöme genom att utse en jämställd EU-kommission med lika andel kvinnor som män, vilket hon är på god väg att uppfylla.


Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern innebär att Von der Leyen vill att Europa ska bli mer konkurrenskraftigt gentemot globala teknikjättar genom att prioritera investeringar i digital teknik. Hon vill även satsa på en utökad digitalisering inom kommissionen för att effektivisera det dagliga arbetet.


Skydd av den europeiska livsstilen betonar vikten av rättsstatsprincipen - att ingen ska stå över eller under lagen. Von der Leyen föreslår att vi inför en förstärkt gränsbevakning, en gemensam europeisk asylpolitik samt samarbetar över gränserna för att bekämpa terrorism och bevara den inre säkerheten i unionen.


Ett starkare Europa i världen handlar om att stärka Europa och EU:s position som globala ledare på den världspolitiska arenan. Detta vill Von der Leyen framförallt göra genom handel, som inte bara sprider olika varor och tjänster världen över utan även våra gemensamma europeiska värderingar och standarder. Hon föreslår också större satsningar på en framtida europeisk försvarsunion.


En ny satsning på demokrati i Europa - i och med det höga deltagandet i Europaparlamentsvalet under våren vill Von der Leyen satsa ännu mer på medborgarnas delaktighet i EU:s beslutsfattande. Hon vill ge medborgare möjlighet att förmedla sina åsikter vid framtida konferenser, kunna ta fler initiativ till lagförslag och ha större insikt i vad som sker i beslutsprocessen.


Vill du läsa det fullständiga programmet så finns det tillgängligt på svenska via denna länk: Länk till annan webbplats.