Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-14:

Förlängt samarbetsavtal med Malmö FF:s fotbollsakademi

Sedan 2016 erbjuder Hässleholms kommun i samarbete med Malmö FF en fotbollsakademi på Västerskolan i Hässleholm. Fotbollsakademin är öppen för högstadieelever som är intresserade av att kombinera studier med fotbollsträning. Fotbollsakademins främsta mål är att alla elever ska bli behöriga till samtliga nationella gymnasieprogram, och tidigare årskurser har visat mycket goda studieresultat.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att samarbetsavtalet med Malmö FF:s fotbollsakademi förlängs tills vidare. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Handlingsplan för hälsofrämjande insatser för seniorer

Lena Nilsson (S) och Lena Svensson (C) föreslår i en motion att kommunen ska ta fram en handlingsplan för hur seniorer kan inspireras till ett hälsosamt åldrande med stärkt egenmakt. Ärendet har varit upp tidigare och återremitterades då för att få yttranden från omsorgsnämnden och dåvarande fritidsnämnden och kulturnämnden. Dessa nämnder ser positivt på att en handlingsplan tas fram.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Behov av kommunala ordningsvakter utreds

Sverigedemokraterna Johan Kronquist och Patrik Jönsson föreslår i en motion att det ska tas fram en plan för att anställa kommunala ordningsvakter. Kommunen har för närvarande inte några anställda väktare eller ordningsvakter, utan tjänsterna köps in externt. För att utreda om väktare, ordningsvakter eller annan bevakningspersonal ska anställas, bör enligt kommunens säkerhetssamordnare bland annat de juridiska förutsättningarna, befogenheter, kostnader och framtida behov beaktas.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen bifalles genom att en utredning genomförs. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Motion om förskola på obekväma tider

Sverigedemokraterna Camilla Nordström och Hanna Nilsson föreslår i en motion att det ska införas barnomsorg på obekväm arbetstid inom den kommunala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna. Detta erbjuds idag via Citronfjärilen AB, som är en privat aktör.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen bifalles. Lars Johnsson (M) reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Detaljplan för sjukhusområdet

Ett förslag på detaljplan för ”Fornbacken 2 med flera”, vid sjukhusområdet, är just nu ute på samråd för synpunkter från berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för sjukhusets långsiktiga utveckling och möjliggöra den planerade utbyggnaden av ortopedkliniken.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget.