Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-06-11 av Louise Nordholm

Beslut i korthet från omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har haft sammanträde 11 juni 2019. Detta är några av de ärenden som behandlades.

Förslag på nya taxor inom omsorgen

Omsorgsnämnden har genomfört en översyn över samtliga avgifter och regler för dessa. Bakgrunden är att befintlig struktur på de beslut som gäller har blivit svåröverskådlig. Nuvarande beslut föreslås bli ersatta med ett nytt, samlat regelverk för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun. Omsorgsnämndens brukare och vårdtagare erhåller på så vis en mer enhetlig och rättssäker handläggning utifrån ett modernt regelverk.

 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige nya riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun. Därmed föreslås även att nuvarande beslut upphävs.

Åtgärder och resultat utifrån revisionsgranskning av hemtjänsten

På uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer genomfördes en revision av hemtjänsten 2017 och de åtgärder som har genomförts därefter har lett till att den utförda tiden har ökat från 49% 2017 till 53,8% under januari-mars 2019. Revisionen ledde bland annat till att en ny resursfördelning och ett nytt arbetssätt med digital planering infördes samma år. Sedan 2017 tilldelas alla hemtjänstenheter resurser utifrån utförd tid. Insatser och utförd tid registreras dessutom digitalt, vilket säkerställer mätning av produktivitet över tid.


Revisionen visade även att omsorgsnämnden bör vidta åtgärder i syfte att höja brukartiden och en av åtgärderna har varit, och är fortfarande, att implementera ett arbetssätt som är hållbart utifrån kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Under 2018 implementerades arbetssättet först som ett projekt på hemtjänstenheten Norr i Hässleholm. Arbetssättet innebär att personalen inom en hemtjänstenhet organiseras i geografiskt knutna grupper. Dessa träffas varje vecka, tillsammans med chef och planerare, för att se över planeringen; både gällande insatstider samt tid för utförande av insats. Resultatet från projektet visar att det nya arbetssättet har lett till:

  1. Att kontinuiteten stadigt har ökat,
  2. att personalen trivs och känner större delaktighet samt
  3. att området klarade sin budget för 2018.


Målsättningen under 2019 är att implementera arbetssättet på ytterligare fyra enheter.

Förslag på matservering på kommunens boende i stationsorterna

I dagsläget har omsorgsnämnden restauranger i Vinslöv och Hässleholms tätort, där pensionärer kan äta lunch till ett något reducerat pris. Under lunchtid är restaurangerna bemannade med personal och måltiden behöver inte förbeställas. I Hästveda, Sösdala och Tyringe finns idag matsalar på de äldreboenden med tillagningskök. Även här kan pensionärer äta lunch, men denna måste förbeställas. I matsalarna tillhandahålls porslin, bestick och dryck av den kökspersonal som finns på plats i äldreboendets tillagningskök. De plockar även undan och diskar efter servering. Att etablera restauranger eller matsalar i alla stationsorter i Hässleholms kommun innebär ökade personalkostnader.


På grund av den rådande ekonomiska situationen har omsorgsnämnden beslutat att inte etablera fler restauranger eller matsalar i Hässleholms kommun i omsorgsnämndens regi.

Resultat från Kostnad Per Brukare

Redovisning av 2018 års resultat för Kostnad Per Brukare (KPB). Kostnad Per Brukare är ett instrument för kommunens uppföljning av verksamhet och kostnader inom bland annat funktionsnedsättning och äldreomsorg. Resultatet för verksamhetsområdet funktionsnedsättning stöd och service visar bland annat att Hässleholms kommun satsar en större andel resurser inom gruppbostäder än ett nationellt snitt. Gruppbostäderna har god produktivitet och en låg genomsnittlig enhetskostnad, men en ökad variation.


Resultatet för äldreomsorgen visar bland annat att ett ökat antal äldre driver behovet av mer insatser, framförallt inom hemtjänst (ordinärt boende). Hässleholms kommun behöver därför bli bättre på att bedöma behoven av hemtjänst och säkerställa att brukare erbjuds plats på äldreboende (särskilt boende) utifrån behov. Även brukarnas nöjdhet med Hässleholms kommuns äldreboenden ökar och enligt resultatet från 2018 års brukarundersökning är 87 procent av brukarna på Hässleholms kommuns äldreboenden nöjda eller mycket nöjda med sitt boende.

Mer information

Kostnad Per Brukare (KPB) bygger på SKL:s gemensamma principer för individrelaterad kostnadsredovisning, där olika insatser har kostnadsberäknats och kopplats till den enskilda brukaren. På så vis skapas goda möjligheter att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika enheter (SKL.se).

Hej, jag heter Karin Axelsson och jag är ordförande i omsorgsnämnden. Nämnden har idag haft sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet och jag vill hälsa från nämndens ledamöter och önska er alla en riktigt varm, skön och härlig sommar. Sedan vill jag rikta en särskild hälsning till alla er som jag har träffat när jag är ute på verksamhetsbesök. Tack för att ni tar hand om mig och ha det gott!