Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-12:

Budgetmedel till förstudie om badhus i Hässleholm

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 195 000 kr ska tillföras kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2019 för en förstudie om ett nytt badhus i Hässleholm. Redan 2009 inleddes arbetet med att ta fram en förstudie med syfte att Hässleholms kommun skulle få en badanläggning som tillgodoser olika intressenters behov och önskemål. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu fått i uppdrag av KSAU att uppdatera förstudien utifrån dagens badtrender. KSAU vill få fram vilka funktioner som är aktuella och hur en kostnads- och intäktskalkyl kan se ut.

 

Begäran om medel för ombyggnad av Folktandvården i Hässleholm

Folktandvårdens verksamhet i Hässleholm Kulturhus har utökats, vilket innebär att det behövs lokalanpassningar. Tekniska nämnden har sedan tidigare budgetmedel på 1,2 mnkr för detta. På grund av en omfattande projektering, byggnadens komplexitet och hyresgästens utökade önskemål beräknas totalsumman för ombyggnationen uppgå till 8,5 mnkr. Tekniska nämnden behöver därmed ytterligare finansiering på 7,3 mnkr. Kostnaden för hyresgästanpassningen regleras i ett långsiktigt hyresavtal. Investeringen finansieras av hyresgästen över en femtonårsperiod.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ombyggnad av Folktandvårdens lokaler till en totalkostnad på 8,5 mnkr godkänns, under förutsättning att tilläggsavtalet mellan Folktandvården och Hässleholms kommun godkänns av tekniska nämnden. 7,3 mnkr omdisponeras 2019 från projektet om ny brandstation i Sösdala. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Värdeöverföring från Hässlehem AB 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att en värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 mnkr för år 2019 ska innefatta hjälp till finansiering av bostadsanpassningsbidrag och Mötesplats Ljungdala. I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) finns det möjlighet till värdeöverföring om överskottet används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.