Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-29:

Handlingsplan för integration

I enlighet med integrationsstrategin för Hässleholms kommun har kommunledningsförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en handlingsplan för integration. Planen syftar till att effektivisera integrationsarbetet i Hässleholms kommun och underlätta etableringsprocessen för nyanlända så att de blir självförsörjande och delaktiga i det svenska samhället. Utgångspunkten är integrationsstrategins fyra långsiktiga mål:

  1. Tillgång till bostäder
  2. Kvalitativ utbildning
  3. Ta tillvara kompetens och skapa förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet
  4. Stärkt deltagande och inflytande och ökad social sammanhållning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att handlingsplanen för integration antas. Hanna Nilsson (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Uppsägning av växeltjänst för Hörby

Hässleholms kommun är idag svarsställe för inkommande samtal till Hörby kommun. Samarbetet startade 2013 för att dra nytta av de möjligheter och samordningsvinster som en gemensam teknisk telefoniplattform erbjöd. Förutsättningarna för samarbetet mellan Hässleholms kommun och Hörby kommun har dock förändrats. Hässleholms kommun är inte längre en del av IT-samarbetet Unikom, utan hanterar kommunens IT-miljö i egen regi. Hässleholms kommun levererar fortfarande telefoni, bland annat i form av växelfunktion, till Höör, Hörby och Östra Göinge kommuner, men detta kommer att avslutas under 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utifrån detta kommundirektören i uppdrag att säga upp funktionsavtalet för växeltjänsten till Hörby kommun till årsskiftet 2019/2020. Hanna Nilsson (SD) deltog inte i beslutet.

 

Motion om insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Camilla Nordström och Hanna Nilsson, båda (SD), har väckt en motion som föreslår flera olika insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden i enlighet med motionens intentioner ges i uppdrag att utreda om det bör inrättas jourhavande skolkurator. Motionen ska därmed anses besvarad. Hanna Nilsson (SD) yrkade bifall på motionen i sin helhet och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.