Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet, barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har haft sammanträde 23 maj. Bland annat fick nämnden information om Bygga broar, en utbildning för personalen och resultat från vårens elevenkät om trygghet och studiero.

Brygga broar, utbildning för personal

Bygga Broar är en metod för att främja integration, stärka barnets rättigheter och förebygga hedersrelaterad problematik och bygger på femton års erfarenhet av våldsförebyggande arbete med barn, unga och familjer i segregerade och socialt utsatta miljöer. Utbildningarna ges i fyra omgångar inom projektet Metoder för hållbart integrationsarbete med medel från länsstyrelserna. Utbildningarna ger personal och chefer inom förskola och skola verktyg för att samtala med vårdnadshavare om barnets situation.


Bygga Broars arbetsmetoder utgår ifrån barnets perspektiv och situation. Metoder som bygger på forskningsbaserad kunskap, värderingsövningar och bildmaterial som kan användas i den dagliga verksamheten. I utbildningen diskuteras barnuppfostran, sexualitet, jämställdhet, demokrati, kön, makt och våld, olika norm- och värdesystem, makt och motstånd samt barn och ungas identitetsutveckling ur ett interkulturellt perspektiv. Utbildningstillfällena har varit fullbokade och planering pågår för utbildningstillfällen till hösten.

 

Enkät Trygghet och studier

Under våren 2019 har 2:or, 5:or och 8:or samt gymnasieelever på Hässleholms Tekniska skolan och Jacobskola svarat på en enkät om sin skolsituation.


Det gläder nämnden att eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan och att lärarna tror på deras förmåga att nå goda studieresultat och att de kan få extra hjälp och stöd om de behöver det, säger Stefan Larsson, ordförande.


Resultaten visar att elever på Tekniska skolan och Jacobsskolan är generellt sett nöjda. Flertalet elever uppger att de kan rekommendera både sitt gymnasieprogram och sin gymnasieskola till andra.