Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-08:

Projektmedel för inrättande av kontaktcenter

Hässleholms kommun har som övergripande mål att ha en samhällsservice av hög kvalitet och att öka tillgängligheten. Som ett led i detta arbete ska ett kontaktcenter med mobil verksamhet i de större tätorterna inrättas under 2020, enligt tidigare beslut i fullmäktige. För att kunna påbörja projektet och möjliggöra en uppstart av kontaktcenter under hösten 2020, krävs projektmedel för utbildning, konsultstöd och lönekostnader för projektmedarbetare. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därför att tillföra kommunledningsförvaltningen 300 000 kr under 2019 för att starta införandeprojektet av ett kontaktcenter.


Förändring av servicekontorens uppdrag

Syftet med utvecklingen av den mobila verksamheten är att ge alla kommunens större tätorter samma service. För att klargöra förutsättningarna för hur den mobila verksamheten kan utformas behövs ett politiskt beslut kring befintliga servicekontor i Sösdala, Vittsjö och Hästveda, som idag har en låg besöksfrekvens.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att de tre servicekontoren börjar avvecklas genom uppsägning av lokaler och en minskning av öppettiderna under hösten 2019 för att frigöra resurser för framtida utveckling. Servicekontoren ska ersättas av en mobil verksamhet i alla större tätorter i kombination med kontaktcenter, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att uppdraget att stödja samhällsutvecklingen på orterna flyttas från servicekontoren till tillväxtavdelningen. Lena Wallentheim (S) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Samordnad måltidsorganisation

Kostverksamheten i Hässleholms kommun har genom åren varit föremål för ett stort antal utredningar. Ingen av dessa har lett fram till att kommunen fattat beslut utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv. Flertalet av tidigare utredningar har varit övergripande till sin karaktär och lämnat många viktiga frågor kring ett faktiskt genomförande obesvarade. För att kunna nå fram till en hållbar och kostnadseffektiv måltidsorganisation behöver konkreta förslag på genomförande tas fram som man politiskt kan ta ställning till.
Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att en styrgrupp utses som ges i uppdrag att senast i november ta fram ett konkret beslutsförslag på en samordnad kommungemensam kostorganisation som kan säkerställa en mer kvalitativ och kostnadseffektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med idag. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.