Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Effektivisering, återhållsamhet och avisering om skattehöjning i borgerligt budgetförslag

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Hässleholms kommun är nu klara med sitt budgetförslag för åren 2020-2022. Budgeten präglas i hög grad av effektiviseringar, rationaliseringar och återhållsamhet, men innehåller också offensiva satsningar, framför allt på skolans område.

- Utgångspunkten har varit att ge medborgarna så mycket service och välfärd för varje skattekrona som möjligt. Samtidigt vill vi ta ansvar för att på lång sikt få en god balans i budgeten. Det kärva ekonomiska läget tvingar oss att avisera skattehöjning både 2020 och 2021, trots att flertalet förvaltningar måste minska sina kostnader. Budgeten innebär stora utmaningar för verksamheterna, men vi är ändå nöjda med att kunna presentera förslaget så här tidigt på året så att nämnder och förvaltningar får en ärlig chans att anpassa verksamheten efter budgeten, säger Lars Johnsson (M).

 

På investeringssidan satsas totalt drygt 1 mdkr under hela planperioden. Här märks bland annat om- och tillbyggnad av Bjärnums skola och nya förskolor i Hässleholm och Tormestorp. Barn- och utbildningsnämnden prioriteras även genom ett nytt tillskott till driften på 25 mnkr.

 

- Vår driftbudget innebär ett stort mått av återhållsamhet, men också ansvar för att på längre sikt få en god balans i budgeten. Det innebär besparingar, men också tillskott för skolan. Trots dessa besparingar får vi en skattehöjning. Vad gäller investeringar är vi däremot offensiva, säger Robin Gustavsson (KD).

 

- Det här är en oerhört tuff budget att anta, men det är inte ansvarsfullt att blunda och skjuta över problemen på framtida politiker och kommuninvånare. Detta vill vi inte fortsätta göra! Liberalerna vill vara med och skapa förutsättningar för en trygg kommunal verksamhet med kvalitet, säger Agneta Olsson Enochsson (L).

 

Resultat

Årets resultat i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till 15,0 mnkr för år 2020, 26,0 mnkr för år 2021 samt 0,5 mnkr år 2022.

 

Skatt

Skattesatsen föreslås beslutas i kommunstyrelsen i oktober med hänvisning till att man vill avvakta regeringens budgetproposition som presenteras i september. En skattehöjning kan bli aktuell både år 2020 och 2021.

 

Låneskuld

Till följd av de stora satsningarna som sker på investeringar ökar låneskulden med 437 mnkr till cirka 1,5 mdkr under planperioden.

 

Satsningar i investeringsbudgeten

Investeringsutgifterna uppgår till cirka 409 mnkr år 2020 och totalt cirka 1,034 mdkr för planperioden 2020-2022.

 

För fastighetsprojekt avsätts cirka 431 mnkr under planperioden 2020-2022. Bland annat budgeteras det för tre nya förskolor, varav två i Hässleholm och en i Tormestorp. Det budgeteras även för om- och tillbyggnad av Bjärnums skola samt ombyggnation och anpassning av förskola och skollokaler i Ballingslöv. Utöver det budgeteras det för lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och för Silviaskolans lokalsituation, samt för nybyggnation av gymnastikhall vid Grönängsskolan. Under år 2020 budgeteras det för nödvändiga underhållsåtgärder i köket på Västerskolan samt ombyggnation/renovering av idrottshallen på Linnéskolan. Under planperioden budgeteras det även för ett Ungdomens Hus.

 

Ombyggnad och anpassningar på Jacobsskolan inklusive ventilationsarbete kommer att slutföras under 2020. Även ombyggnad av ventilation samt renovering av Hässleholms Tekniska Skola, HTS, kommer att genomföras under planperioden.

 

Totalt budgeteras 109 mnkr under planperioden för exploateringsverksamhet. Det innefattar bland annat utbyggnad av ett nytt bostadsområde på Björklunda och Paradiset, cirkulationsplats vid korsningen Vankivavägen/Finjagatan, ett nytt industriområde vid Belevägen samt nya bostadsområden i Tyringe (Turbinen 1) och på Skjutbanevägen i Hässleholm (Röinge 7:3).

 

Stora satsningar görs på IT-projekt i kommunen och totalt avsätts 86 mnkr för detta under planperioden. Det tillskjuts 27 mnkr för år 2020 och totalt 81 mnkr under planperioden för reinvesteringar i fastigheter. Det avsätts även 1,5 mnkr år 2021 för trygghetsspår med elljus på Galgbacken.

 

Driftbudgeten

Kostnadsreduceringar och effektivisering av fastighetsbeståndet

Budgetförslaget genomsyras av kostnadsreduceringar samt effektivisering av fastighetsbeståndet. Totalt föreslås 35 mnkr i kostnadsreduceringar samt en effektivisering av fastighetsbeståndet på 3,0 mnkr 2020, ytterligare 9 mnkr 2021 och ytterligare 15 mnkr 2022, totalt 27 mnkr. 8,25 mnkr i personalkostnadsreduceringar enligt tidigare plan kvarstår.

 

Den politiska organisationen

Förslaget innebär att arvoden för förtroendevalda inte kommer att räknas upp under år 2020.


Kommunledningsförvaltningen exkl. fiberutbyggnadsprojekt

Kommunledningsförvaltningen får ett tillskott för ökade kostnader avseende färdtjänst på 0,339 mnkr samt ett tillskott för utredningsmedel på 1,0 mnkr, varav 0,5 mnkr öronmärks för höghastighetsjärnväg och 0,5 mnkr till fastighetsprojekt. Personalkostnadsreducering på 2,0 mnkr enligt tidigare plan kvarstår.

 

Neddragningen inom SFI-verksamheten på 1,3 mnkr år 2021 och ytterligare 1,3 mnkr år 2022 enligt tidigare plan kvarstår. För att kunna anställa reservbrandmän utökas räddningstjänsten ram med 0,120 mnkr.

 

Från och med år 2020 får kommunledningsförvaltningen en kostnadsreducering på 10,0 mnkr.

 

Fiberutbyggnadsprojektet

Satsningen på fiberetablering innebär ett nettounderskott på driften för planperioden 2020-2022 på totalt 3,9 mnkr, vilket finansieras med kommunlån.

 

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens personalkostnadsreducering på 2,0 mnkr enligt tidigare plan kvarstår. Från och med år 2020 får nämnden en kostnadsreducering på 5,0 mnkr. Med anledning av om- och tillbyggnad av Bjärnums skola får nämnden ett tillfälligt tillskott på totalt 2,5 mnkr avseende rivningskostnader samt etablering/avetablering av skolmoduler. Nämnden får ett tillskott på 0,2 mnkr i utredningsmedel avseende fastighetsprojekt.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens personalkostnadsreducering på 1,5 mnkr enligt tidigare plan kvarstår. Från och med år 2020 får nämnden en kostnadsreducering på 8,0 mnkr.


Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt tillskott på 25,0 mnkr. Nämnden får även tillskott som är kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för förskola och skola med 4,5 mnkr år 2020, ytterligare 4,8 mnkr år 2021 och ytterligare 4,5 mnkr år 2022. Enligt tidigare plan låg en minskning av nämndens ram på 0,4 mnkr år 2020 och ytterligare 11,9 mnkr år 2021, dessa belopp har plockats bort.

 

Socialnämnden

Socialnämndens personalkostnadsreducering på 0,750 mnkr enligt tidigare plan kvarstår. Från och med år 2020 får nämnden en kostnadsreducering på 10,0 mnkr.


Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens tillskott enligt tidigare plan på 10,3 mnkr år 2020 och ytterligare 0,5 mnkr år 2021 har plockats bort. Även tillskott för personalförstärkande åtgärder på 2,3 mnkr enligt tidigare plan har plockas bort. Nämnden får tillskott som är kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för äldreomsorg samt till förändringar i LSS-utjämningsbidraget med 5,8 mnkr år 2020, ytterligare 8,2 mnkr år 2021 och ytterligare 7,9 mnkr år 2022.

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens personalkostnadsreducering på 2,0 mnkr enligt tidigare plan kvarstår. Från och med år 2020 får nämnden en kostnadsreducering på 2,0 mnkr. Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden, däribland statsbidrag för ökat bostadsbyggande, så kallad Byggbonus. I avvaktan på höstpropositionen plockas totalt 5,0 mnkr bort, varav 4,7 mnkr från miljö- och stadsbyggnadsnämnden och 0,3 mnkr från tekniska nämnden.

 

MBL-förhandling

De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget den 7 maj. Förslaget är ännu inte MBL-förhandlat. Det kommer att ske tisdagen den 14 maj. Budgetförslaget tas upp i kommunstyrelsen den 22 maj och i kommunfullmäktige den 10 juni.