Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Goda relationer, viktiga för barn med beteendesvårigheter

Relationer är viktiga för barns och ungas lärande. För barn som har beteendesvårigheter är relationer ännu viktigare. Inom projektet Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) fick lärare vid 15 skolor i Hässleholms kommun en föreläsning i relationell pedagogik.

Föreläsning om relationell pedagogik.

Relationell pedagogik handlar om att ha en helhetssyn på barnet. Kunskap, omsorg och fostran är alla viktiga delar. Förtroendefulla, omsorgsfulla och kreativa relationer är grundläggande för barns och ungas lärande och utveckling.

– En god relation är viktig för alla, forskningen har visat att den är extra viktig för barn i svårigheter, säger Jonas Aspelin, professor i pedagogik.

Under en eftermiddag fick lärare vid 15 skolor i Hässleholms kommun en föreläsning av Jonas Aspelin, professor i pedagogik och som har undersökt socialpedagogiska och relationsfilosofiska aspekter på undervisningssituationen.


Syftet med utbildningen var att ge läraren en bredare kunskap för att möta barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Det relationella förhållningssättet skall dock genomsyra undervisningen och vara grundläggande i mötet med alla elever. Jonas gav den teoretiska grunden till ett relationellt förhållningssätt och beskrev denna kompetens med utgångspunkt från olika möten, till exempel mellan lärare och elev men även mellan lärare och andra kollegor, mellan lärare och föräldrar etc. Jonas beskrev också olika delkompetenser som en bra lärare bör besitta samt metoder för att utveckla relationskompetens i skolan.

Föreläsning om relationell pedagogik

Om projektet

NPF-projektet är ett omfattande tvåårigt projekt om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Projektet startade i barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun hösten 2018. Syftet är att öka kunskapen om NPF på våra skolor för att därigenom förändra attityder kring synen på att bemöta elever med NPF-svårigheter. Detta sker genom försteläraren får kunskap om NPF, förhållningssätt och bemötande. Förstelärarna har sedan som uppgift att sprida och förankra kunskapen på sin enhet tillsammans med elevhälsoteamet. En doktorand är knuten till projektet och forskningsartiklar kommer att publiceras såväl i Sverige som utomlands.

Mer information