Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-04-10:

Bidrag till föreningar

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag på fördelning av bidrag för år 2019 till de föreningar som hanteras av kommunstyrelsen. Sammanlagt delas 1 035 000 kr ut till bygdegårdsföreningar eller liknande som erbjuder samlingslokaler i kommunens orter och byar. Därutöver får Hässleholms kommuns personalförening 150 000 kr, Hässleholms Civilförsvarsförening 35 000 kr och Hässleholms Nämndemannaförening 7 200 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att föreningsbidrag beviljas enligt förslaget. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Ansökan om sponsringsbidrag till Grotterock 2019

Tykarpsgrottan AB har inkommit med en ansökan om 300 000 kr i sponsringsbidrag för evenemanget Grotterock. Tykarpsgrottan vill under juni-augusti arrangera spelningar med Hasse Andersson, Sméns Baglomma och finska coverbandet Steve ’n’ Seagulls. Arrangemanget uppfyller några av kommunens kriterier för evenemangssponsring, men det sökta bidraget bedöms ändå i relation till liknande sponsringsåtagande vara för högt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar mot denna bakgrund att inte bevilja Grotterock 2019 det sökta beloppet. Tillväxtchefen ges istället i uppdrag att i dialog med Tykarpsgrottan AB föreslå ett samarbete kring sponsring av Tykarpsgrottans samlade arrangemang över verksamhetsåret.


Ny renhållningstaxa för Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB har tagit fram en ny renhållningstaxa, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. I förslaget yrkas att ”Taxa införs för privatpersoners ÅVC-besök efter 12 fria besök/vuxen och år i hushållet”. Kommunledningsförvaltningen är av uppfattningen att privatpersoners ÅVC-besök även framöver ska vara fria utan begränsning till antal. I förslaget till ny taxa yrkas vidare att ”Indexklausulen för taxehöjning justeras så att styrelsen i HMAB får lov att höja taxan högst en gång per år med högst index + 3 %”. Kommunledningsförvaltningen anser att höjningen ska begränsas till högst index.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att den nya renhållningstaxan med dessa ändringar ska antas och gälla från och med den 1 juli 2019. Ulf Berggren (SD) och Joachim Fors (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Yttrande över detaljplan för Björklunda - utställning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för Björklunda (del av Hässleholm 87:22 m. fl). Planens syfte är att skapa ett nytt bostadsområde med plats för drygt 300 bostäder fördelat på villor, radhus och flerbostadshus för att möta behovet och efterfrågan på bostäder centralt i Hässleholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande yttrande om detaljplanen i utställningsskedet:

  1. Arbetsutskottet poängterar vikten av att i den fortsatta processen tydliggöra kostnadsbärare av i synnerhet markberedning, ledningsarbete och kulvertering mot bakgrund av de potentiellt höga kostnaderna för genomförande av detaljplanen.
  2. Arbetsutskottet ställer sig tveksamma till efterfrågan från företag av marknära verksamhetslokaler på området och att använda proaktiva insatser för ändamålet mot bakgrund av erfarenheter av svårigheten att förmå/verka för etablering av verksamheter i bottenplan på flervåningshus för boende.
  3. Slutligen ifrågasätts varför man gått ifrån alternativet att huvudmannaskapet för gator ska vara enskilt.

I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra mot detaljplaneförslaget. Ulf Berggren (SD) redogjorde för sitt ställningstagande i ärendet i en protokollsanteckning. Joachim Fors (S) yrkade avslag på punkterna 2 och 3 i yttrandet.