Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ett steg närmare höghus
och park i Bokeberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har antagit ett förslag som ger möjlighet att uppföra ett högt flerbostadshus och en omgestaltad park i Bokeberg i centrala Hässleholm.


Förslaget som antogs i nämnden, detaljplan för Lille Mats 2, handlar om bland annat ett tio våningar högt flerbostadshus med runt 40 lägenheter.


I planen ingår även en möjlig påbyggnad av Bokebergsgårdens norra del med upp till sex våningar, för lägenheter, kontor och vårdlokaler.

Utvecklingen är en del i ett större sammanhang där området väster om stationen föreslås få en högre stadsmässighet för att tydligare knytas till Hässleholms centrum och bli en del av detta, säger planarkitekt Sherif Hosny på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och fortsätter:

– Ambitionen är att bygga fler bostäder och en tätare karaktär med fler mötesplatser och tydligare stråk från stationen och västerut.


Park med många sittplatser

Tanken med en omgestaltad park är att skapa en social mötesplats för alla, med många möjligheter till sittplatser.

Eftersom parkmarken dessutom har en naturlig lågpunkt i centrala Hässleholm skulle en omgestaltning av parken kunna ge en ny funktion: dagvattenhantering.


Parken, kallad Regnparken, skulle med rätt markmaterial kunna avhjälpa vid kraftiga skyfall så att inga gator runtom blir översvämmade.


– Regnparken är belägen i en lågpunkt i området och ska utformas för att vara en buffert när det regnar.Lille Mats 2, visionsskiss av höghus

Visionsbild över parken och planerad bebyggelse sedd från norr. I fonden synd det planerade tiovåningshuset. Bebyggelsen till höger i bilden är en visionsskiss för en möjlig framtida ombyggnad av parkeringshus till bostäder. Denna del ingår dock inte i planområdet.

Visionsskiss över Regnparken, detaljplan Lille Mats

Visionsskiss för parken. Vy mot söder - Torgyta och trappa/ ramp mot Kaptensgatan.

Mer information

Läs mer om framtidsplaner kring Bokeberg och Västra Centrum i planprogrammet om Västra centrum. Pdf, 25 MB. (Pdf, 25 MB)

 

Visionsskisser är gjorda av Sigma Civil.