Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-13:

Kommunikationspolicy för Hässleholms kommun

Ett förslag till kommunikationspolicy har tagits fram som sätter ramarna och anger förhållningssättet för Hässleholms kommuns kommunikation, både inom och utanför organisationen. Kommunikation är en grundläggande del av kommunens service till medborgarna. Om medborgare och andra intressenter är välinformerade har de större möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Genom att kommunen lyssnar och bjuder in till dialog byggs också förtroendefulla relationer.
Tillsammans med mer detaljerade riktlinjer ska kommunikationspolicyn vara till hjälp i olika verksamheters kommunikationsarbete. Den gäller för såväl förvaltningar som bolag i kommunkoncernen.

KSAU föreslår att kommunikationspolicyn antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Sponsringsbidrag till Torsjö Live

Lilla Torsjö AB har inkommit med en ansökan om 350 000 kr i sponsringsbidrag för festivalen Torsjö Live 2019. Festivalen arrangeras för sjätte gången 2019 och är en av Sveriges största musikfestivaler med målgruppen familjer. Föregående år sattes med ca 9 000 besökare ett nytt publikrekord. Arrangemanget uppfyller samtliga kriterier för evenemangsponsring enligt kommunens riktlinjer för sponsring och marknadsföring.

KSAU beslutar att kommunen ska sponsra Torsjö Live 2019 med 250 000 kr, vilket är samma nivå som 2018.


Höjning av tätortsbidrag 2019

Kommunen betalar årligen ut tätortsbidrag till Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Bidraget ska användas till arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats. Efter yrkande från Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) beslutar KSAU att höja tätortsbidragen med 10 000 kr per ort, vilket innebär att bidragen i år blir 75 000 kr för Tyringe och 57 000 kr för övriga orter.

KSAU föreslår också att reviderade regler för tätortsbidrag ska godkännas. Denna del av ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Godkännande av avsiktsförklaring för utveckling av Hässleholm C

I Sverige finns idag ingen huvudansvarig för helheten på och kring järnvägsstationerna. Kommunen har ansvar för kringliggande infrastruktur såsom gång- och cykelstråk för resenärsflöden, parkeringslösningar för cyklar och tillgänglighetsanpassning i stationens absoluta närhet. Trafikverket ansvarar för teknik och plattformar, medan det är Jernhusen som förvaltar själva stationsbyggnaden. Skånetrafiken är huvudman för den regionala och lokala kollektivtrafiken som angör stationen, medan SJ hanterar den nationella trafiken. Mot bakgrund av detta, och att det på Hässleholms centralstation finns ett behov av att genomföra åtgärder som kan höja kvalitet och trygghet, bestämde sig Trafikverket, Region Skåne, Jernhusen och Hässleholms kommun för att ta fram en avsiktsförklaring i syfte att tillsammans höja stationens status på kort, mellanlång och lite längre sikt. Avsiktsförklaringen förs nu fram hos respektive part för beslut.
KSAU föreslår att det gemensamma dokumentet Avsiktsförklaring – Hässleholm C i ett resenärsperspektiv godkänns. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Motion om att införa utmaningsrätt

Kenny Hansson (M) yrkar i en motion att utmaningsrätt ska införas i kommunen. KSAU föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om utmaningsrätt bör införas och, om det är aktuellt, även utforma en policy i frågan. Hanna Nilsson (SD) deltog inte i beslutet. Lena Wallentheim (S) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Yttrande över ansökan om tillstånd för terrängkörning

FMCK (Frivilliga motorcykelkåren) Hässleholm planerar att den 13 april anordna endurotävlingen Enduro USM 2019 på Hovdalafältet. Föreningen har därför ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd för terrängkörning med motordrivet fordon på tävlingsdagen och även den 6 och 20 april. Länsstyrelsen har gett kommunen möjlighet att yttra sig. Hässleholms kommun har inte något att erinra mot ansökningen, enligt beslut av KSAU.