Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-03-07 av Annalena Olausson

Ny översiktsplan ska ange riktningen för utvecklingen av Hässleholms kommun

Vad skiljer mellan Sösdala och Tyringe eller Vinslöv och Vittsjö? Vad kan Hästveda och Bjärnum bidra med i kommunen, som kompletterar det andra orter har? Vad är kommunens unika identitet och platsens själ? Det är exempel på frågor som ställs i inledningsfasen av arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hässleholms kommun. En översiktsplan som ska berätta hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt.

Person som tittar på en karta över Hässleholms kommun.

Översiktsplanen kommer ange strategier för hur kommunen kan utvecklas de kommande 15-20 åren. Vad är Hässleholms kommun för dig och hur vill du att platsen ska vara i framtiden?

- Arbetet med den nya översiktsplanen har precis börjat och just nu befinner vi oss i en inlyssningsfas. Vi vill ha in kunskap, idéer och underlagsinformation från olika perspektiv, för att kunna ta fram ett så bra förslag som möjligt. Synpunkterna har ett stort värde för oss och vi kommer vilja träffa invånare, företagare, föreningar och andra grupper för att få en bred bild, säger översiktsplanearkitekt Maria Månsson Brink.


Med sikte på år 2035

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder ner till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som sen kommunen använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.


Den nya översiktsplanen tar sikte på Hässleholms kommun år 2035 med utblick mot år 2050. Den kommer alltså ange strategier för hur kommunen kan utvecklas de kommande 15-20 åren.

Illustration med pilar som symboliserar processens steg med inlyssning, samråd, utställning och antagande.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg. Nu pågår första steget där man samlar in underlag för att sen kunna ta fram ett första förslag.

Dina synpunkter är viktiga under  processen!

Efter den inledande inlyssningsfasen kommer kommunen att ta fram ett förslag till översiktsplan. När förslaget är klart ska det ut på så kallat samråd, då du har chans att lämna synpunkter och komma med förslag och idéer. Samrådet för översiktsplanen är planerat vid andra eller tredje kvartalet 2020.

 

Efter samrådet bearbetas förslaget till ett utställningsförslag utifrån de synpunkter som har kommit in. Utställningsförslaget, som kommer ut kring andra kvartalet 2021, ska därefter ut på remiss där du kan ta del av hur kommunen har beaktat synpunkterna.

 

Utställningsförslaget färdigställs slutligen till en antagandehandling som politikerna tar beslut om. Enligt den preliminära tidsplanen kommer översiktsplanen behandlas i kommunfullmäktige kring tredje kvartalet 2021.

Framsidan på nu gällande översiktsplan från 2007.

Översiktsplanen från 2007.

”Att leva, uppleva, arbeta och lära i Hässleholms kommun”

Översiktsplanen som gäller idag antogs 2007 och går under namnet ”Att leva, uppleva, arbeta och lära i Hässleholms kommun”. Den gäller tillsammans med ett tematiskt tillägg för vindkraft och ett antal geografiska fördjupningar.

- Sommaren 2017 gjordes en översyn av översiktsplanens aktualitet, som visade att översiktsplanen från 2007 till vissa delar är inaktuell och att det därför finns behov av den uppdatering som nu har inletts. Vi har ett spännande arbete framför oss och vi ser fram emot en bra dialog med olika intressenter, säger Maria Månsson Brink.