Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-13:

Ny lokal till integrationsprojekt Origo

I vår startar T4Vux integrationsprojektet Origo i samarbete med Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och Hässleholm Miljö AB. Det är en fortsättning på RSFI (Resurs, Språk, Friskvård, Integration), men Origo behöver andra lokaler eftersom grundvux har tagit över ytorna på Kasern Möller. Origo föreslås använda en lokal i Norra Skånehuset, där projektets övriga verksamhet finns. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att flytten godkänns och att den ökade internhyran kompenseras i budgeten. Hanna Nilsson (SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan och internbudget för 2019. I år blir det separata dokument för tidigare kommunledningskontoret, arbetsmarknad och kompetensutveckling samt räddningstjänsten. De tre förvaltningarna slogs samman till en gemensam förvaltning vid årsskiftet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att verksamhetsplan och internbudget 2019 godkänns. Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Detaljplan för bostäder i Tyringe - samråd

Ett förslag till detaljplan för Såningsmannen 11 med flera i Tyringe är ute på samråd. Syftet är att möjliggöra bostadsändamål i befintlig byggnad (f.d. Korskyrkan). Planområdet är beläget i centrala Tyringe och omfattar utöver privatägda fastigheten Såningsmannen 11 även delar av fastigheten Tyringe 129:1 som ägs av Hässleholms kommun. Befintlig byggnad planeras att byggas om till bostadshus med totalt 6 lägenheter i två våningar. Byggnadens volym och funktionalistiska arkitektur kommer till viss del att bevaras. Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot detaljplanen.


Hässleholms stadsfest 2019

HessleCity har ansökt om 350 000 kr i sponsringsbidrag för Hässleholms stadsfest 2019. Hässleholms stadsfest arrangerades för första gången under 2018. Besöksantalet uppskattades till 15 000 personer. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunens medfinansiering ska ske inom ramen för HessleCitys verksamhetsbidrag. Lena Wallentheim (S) yrkade bifall till bidrag på 350 000 kr och reserverade sig mot beslutet. Hanna Nilsson (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.