Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-12-11 av Annalena Olausson

Tusen bostäder kan byggas
i Garnisonen

Byggnadsnämnden godkände under tisdagen ett planprogram som visar hur bland annat området Garnisonen i Hässleholm skulle kunna utvecklas med tusen nya bostäder, samtidigt som naturen värnas i den utvecklingen.

 

PlanprogrammetPDF (pdf, 4.7 MB) föreslår lämpliga platser för ny stadsbebyggelse och nya stråk för Garnisonen, Torshem och Sjörröd norr om Sjövägen.

 

Det kommer att vara möjligt att planera för ett tusen (1000) nya bostäder som byggs i etapper i området, med en varierad täthet i bebyggelsen.

 

Större delen av Torshem och Sjörröds gård är natur/jordbruks/ betesmark. Därför är ny bebyggelse planerad i huvudsak till Garnisonen och i anslutning till Garnisonsvägen och Hovdalavägen, först därefter exploateras den nordvästligaste delen av Garnisonen.

 

– Natur- och kulturlandskapen med stengärden och spår från den tidigare militära verksamheten ger spännande förutsättningar för områdets framtid som en attraktiv del av Hässleholm, säger planarkitekt Malin Backman på stadsbyggnadskontoret i Hässleholm

 

Många vackra ekar

Enligt det här planprogrammet, som nu godkänts av byggnadsnämnden, föreslås att det längs Garnisonsvägen skulle det kunna bli tätare bebyggelse med upp till tre till fyra våningar. Även kontor, utbildningslokaler och så kallade bokaler – en kombination av bostad och lokal – skulle kunna placeras här. I gränslandet mot naturområden kan det bli lägre bebyggelse.

Närheten till naturen är en stor tillgång och viktig att ta hänsyn till i området. Naturen skapar attraktivitet till staden och kommunen i stort, berättar planarkitekt Malin Backman:

 

– Tanken är att vi sparar större delen av Torshem, där det finns värdefull natur med många vackra ekar. Och så bygger vi där det gör mest nytta längs Hovdalavägen och Garnisonsvägen.

 

Ökar folkliv

Tillgängligheten till och från programområdet ska förbättras med nya kommunikationsvägar för cyklister och fotgängare. Ett nytt pendlingsstråk för cykel föreslås längs Garnisonsvägen och Hovdalavägen och från Garnisonen upp mot Helsingborgsvägen.

 

– Så blir det en bättre koppling mot staden, det ger ett ökat folkliv och skapar trygghet. Och när staden växer och vi blir fler, ökar behovet av stadsnära naturområden.

 

Bild över väg med omkringliggande grönska i Torshem, Hässleholm

Del av Torshem, med värdefull natur.

Mer information

Fyra tusen bostäder ska byggas till 2035 i Hässleholm, och stadsbyggnadskontoret har fått i politiska uppdrag att se var utbyggnad skulle kunna ske.

Området som behandlas i detta PM (program) kallas för Garnisonen i Fördjupad översiktsplan i Hässleholm stad (även kallad Framtidsplan för Hässleholm).

 

Kommunfullmäktige antog Framtidsplan för Hässleholm i juni 2018.